Witamy w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Wyniki 1 - 21 z 21

Wahnsinn und Kultur oder „die heilige Krankheit”

Okładka książki: Wahnsinn und Kultur oder „die heilige Krankheit”


Peter K. Schneider. Wahnsinn und Kultur oder „die heilige Krankheit”: die Entdeckung eines menschlichen Talents. Würzburg. Königshausen & Neumann, 2001. ISBN 3-8260-2101-0

„Ohne Wahn-Sinn keine Kultur ist die These dieses Buches. Was einer ratlosen Schizophrenieforschung als Defekt erscheint, endeckt sich im Künstler, Religionsstifter und Schamanen als Talent. Hinter den ethnopsychiatrisch vielfältigen Formen des Wahnsinns dieser Welt tritt eine anthropologische Fähigkeit hervor: unser aller alltagsweltliches Wähnen – und nimmt dem Wahnsinn seinen Schrecken. Oder Anders: es führt der gleiche Wahn-sinn – im Gluck – zur Ruhmeshalle der Heiligen und Genialen; im Unglück nur ins Irrenhaus. Auch das wird exemplarisch hier gezeigt.”

Spis treści

Walter Benjamin

Okładka książki: Walter Benjamin


Uwe Steiner. Walter Benjamin: An Introduction to His Work and Thought. Chicago & London. The University of Chicago Press, 2004. ISBN 978-0-226-77221-9

      “Uwe Steiner is widely regarded as one of the leading Benjamin scholars working today, with particular expertise in aspects of Benjamin’s work that are less familiar to an English-language audience. In Walter Benjamin, he has produced a truly outstanding introduction to Benjamin’s work; this book is the product of a career spent thinking about Benjamin. Steiner is able not just to open up major works and concepts, but to show, in very short compass, their place in a complex cultural field. His ability to combine deep reading with broad conceptualization is the ideal combination for a critical introduction to this major thinker. Written with precision and lucidity, this book does a real service to the legions of readers interested in Benjamin.”

Spis treści

War, Memory, and the Politics of Humor: The Canard Enchaîné and World War I

Okładka książki: War, Memory, and the Politics of Humor


War, Memory, and the Politics of Humor: The Canard Enchaîné and World War I  / Allen Douglas, University of California Press (May 31, 2002), ISBN-13: 978-0520228764

War, Memory, and the Politics of Humor features carnage and cannibalism, gender and cross-dressing, drunks and heroes, militarism and memory, all set against the background of World War I France. Allen Douglas shows how a new satiric weekly, the Canard Enchaîné, exploited these topics and others to become one of France's most influential voices of reaction to the Great War. The Canard, still published today, is France's leading satiric newspaper and the most successful periodical of the twentieth century, and Douglas colorfully illuminates the mechanisms of its unique style. Following the Canard from its birth in 1915 to the eve of the Great Depression, the narrative reveals a heady mix of word play, word games, and cartoons. Over the years the journal--generally leftist, specifically antimilitarist and anti-imperialist--aimed its shots in all directions, using some stereotypes the twenty-first century might find unacceptable. But Douglas calls its humor an affirmation of life, and as such the most effective antidote to war. Description from Amazon.

War, Memory, and the Politics of Humor: spis treści

Wassily Kandinsky: Das druckgraphische Werk. Complete Prints

Okładka książki: Wassily Kadinsky: Das druckgrapische Werk
Wassily Kandinsky: Das druckgraphische Werk. Complete Prints. Herausgegeben von Melanie Horst, Helmut Friedel, Annegret Hoberg. Wienand Verlag 2009. - 978- 3879099641

Die Städtische Galerie im Lenbachhaus in München präsentiert erstmals das gesamte druckgrafische Werk Wassily Kandinskys (1866 - 1944) in einer umfassenden Schau.

Spis treści

Westlaw International

Westlaw: wejście do bazyTryb dostępu : Online UŚ (baza również dostępna przez system Onelog!)

Westlaw: wejście do bazy

Wiley encyclopedia of chemical biology

Okładka książki: Wiley encyclopedia of chemical biology
Wiley encyclopedia of chemical biology. Vol. 1-4. Chief  advisor Tadhg P. Begley. WILEY, 2009. ISBN 9780471754770


“With contributions from leading researchers and pioneers in the field, the Wiley Encyclopedia of Chemical Biology builds on Wiley’s unparalleled reputation for helping students and researchers understand the crucial role of chemistry and chemical techniques in the life sciences”

William Blake: Poete et peintre

Okładka książki: William Blake: Poete et peintre 
Armand Himy: William Blake: Poete et peintre. Fayard 2008. – ISBN 9782213634630

Cet ouvrage propose un portrait qui s'efforce d'etre complet, avec une biographie. Restituée a partir des faits connus, des journaux, lettres, anecdotes dont on dispose. Une introduction a l'ensemble des ouvres picturales ou poétiques, sans les amputer de la moitié d'entre elles, et en s'interrogeant sur les rapports que gravure et écriture (la plume et le burin) entretiennent.


Spis treści

William Szekspir

William Szekspir


Wejście

Komplet dzieł Szekspira w oryginale.

Wine Chemistry and Biochemistry

Okładka książki: Wine Chemistry and Biochemistry


Wine Chemistry and Biochemistry; Ed. M. Victoria Moreno-Arribas , M. Carmen Polo. Springer 2009. ISBN 9780387741161

The aim of this book is to describe chemical and biochemical aspects of winemaking that are currently being researched. The authors have selected the very best experts for each of the areas. The first part of the book summarizes the most important aspects of winemaking technology and microbiology. The second most extensive part deals with the different groups of compounds, how these are modified during the various steps of the production process, and how they affect the wine quality, sensorial aspects, and physiological activity, etc. The third section describes undesirable alterations of wines, including those affecting quality and food safety. Finally, the treatment of data will be considered, an aspect which has not yet been tackled in any other book on enology.

Spis treści

Wolne lektury

http://www.wolnelektury.pl/katalog/


Wejście

Projekt Wolne Lektury to portal internetowy, na którym umieszczone są teksty lektur szkolnych należących do domeny publicznej, czyli poza rygorami prawa autorskiego. Lektury te są opracowane i opatrzone komentarzem i dostępne w Internecie w kilku formatach do wyboru; można je całkiem za darmo i zgodnie z prawem przeglądać on-line, jak również ściągnąć na twardy dysk komputera.

Woman and power in history

Okładka książki: Woman and Power in History
Amaury de Riencourt: Woman and power in history. Honeyglen Publishing, 1983. ISBN 0907855016

Woman and power in history, it is indeed that kind of a book and, unlike the less demanding works of its genre that may achieve instant popularity, it does not date, but gains momentum with time, widening its readership and reaching out to the future to capture the attention of successive generations.

Spis treści

World Biographical Index
Wpływ sposobu gromadzenia danych na analizę cytowań

Władysław Kraus
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
nckraus@cyf-kr.edu.pl
 
 
     Ocena rozwoju i stanu nauki absorbuje grona podejmujących decyzje o prawnych, a przede wszystkim materialnych warunkach jej działania. Poszukuje się wskaźników pozwalających eliminować z procesu oceny miary subiektywne. Próbuje się w tym celu wykorzystać metody i wyniki badań bibliometrycznych. Pojawiają się jednak obawy czy coraz częstszym próbom tego rodzaju towarzyszy rozumienie uwarunkowań i ograniczeń badań bibliometrycznych [1].
     Wybór odpowiedniego zbioru danych i technik bibliometrycznych zależy od rodzaju, zakresu i szczegółowości zamierzonych badań. Podstawą wyboru są opisy bibliograficzne źródeł informacji, które zyskują wartość bibliometryczną o ile spełnią co najmniej dwa warunki: (i) dostarczają dane o strukturze źródeł pisanych oraz (ii) tworzą zbiór zapewniający badaniu reprezentatywność. Odpowiada to założeniu, że podstawę obiegu informacji w nauce stanowią źródła pisane. Jednakże (jak pisał Władysław Tatarkiewicz [2] o wieku XX w Historii filozofii wydanej po raz pierwszy w roku 1931) nowy okres cechowało także odejście od pisemnych form porozumiewania się w nauce, przejście do ustnych, częściowe przesunięcie ciężaru z książek na zjazdy. Była niesłychana ilość zjazdów, międzynarodowych i narodowych, ogólnych i specjalnych. Wszystko to mimo dalszemu wzmożeniu ilości publikacji oraz obraniu kierunku rozwoju ku upodobnieniu sposobu myślenia we wszystkich krajach. Obecnie coraz większe znaczenie zyskuje wymiana informacji za pośrednictwem sieci komputerowych. W tym kontekście wyłania się problem czy względna niewidzialność niektórych rodzajów badań w piśmiennictwie naukowym (powodowana ewentualnie przez ograniczenie zakresu badanych opisów bibliograficznych) stanowi bezpośrednią przeszkodę naukowego postępu (szczególnie jeśli generowane na tej podstawie wskaźniki zostaną użyte do allokacji środków budżetowych przeznaczonych na badania) [1].
     Badania bibliometryczne były zawsze uzależnione od rozwoju narzędzi informatycznych, przede wszystkim systemów rozproszonych baz danych, tworzenia indeksów gromadzonej w nich informacji oraz możliwości dostępu do tzw. pełnotekstowych wersji źródel informacji. Postęp w tym zakresie pozwala na stopniowe uniezależnienie badań bibliometrycznych od ograniczeń narzucanych strukturą dotychczasowych baz danych. Produkowane przez ISI(R) indeksy cytowań są dobrym narzędziem badań bibliometrycznych w odniesieniu do krajów, których piśmiennictwo jest w nich najliczniej reprezentowane; posługiwanie się wyłącznie nimi dla pozostałych krajów może prowadzić do znacznego zniekształcenia wyników.
Najczęstszy błąd stanowi pogląd, iż przyjęcie za podstawę konstrukcji wskaźników oceny np. liczby cytowań lub współczynników wpływu (impact factor IF) jest tożsame z koniecznością mechanicznego korzystania dla ich ustalenia wyłącznie z baz wytwarzanych przez ISI. Wynika to niewątpliwie z faktu, że twórcą wielu takich wskaźników bibliometrycznych był dr Eugene Garfield, który zapoczątkował tworzenie tych baz (od wielu lat przedsiębiorstwo to nie jest jednak jego własnością). Warto przypominać, że z powodu różnych artefaktów mogących wpływać na wartości tych wskaźników zalecał on zawsze korzystanie z nich ze szczególną ostrożnością, a nawet uznawał używanie wskaźników do niektórych celów (np. IF czasopism do ocen pracowników) za nieodpowiednie. Jednocześnie sugerował, że bardziej odpowiednie może być wyznaczanie IF na podstawie dłuższych, pięcioletnich okresów zliczania cytowań oraz ukazywał wiele innych możliwości korzystania z informacji zawartej w systemie baz ISI [3]. W zasadzie nie uznawał mechanicznego korzystania z danych zebranych tak w indeksach cytowań, jak i w raportach JCR(R). Sprawia to, że idee Garfielda nadal zachowują swą wartość i stanowią podstawę wielu ważnych, w tym również polskich badań bibliometrycznych (niezależnie od niedostatków i ograniczeń baz ISI). Z badań nad bibliografiami (których odmianą są indeksy cytowań) wiadomo, że są one zwykle niekompletne, a nawet pomiędzy odnoszącymi się do jednej dyscypliny istnieje duże zróżnicowanie w wyborze źródeł. Poza zawartością rzeczową podstawowe znaczenie dla wyznaczenia odpowiednich wskaźników ma wewnętrzna struktura bibliografii i jej zasięg czasowy (w tym zmienność w czasie zespołu wykorzystywanych źródeł), a zwłaszcza sposoby grupowania materiału i klasyfikacji typów publikacji. W odniesieniu do źródeł polskich można spotkać się z opinią, że nikła reprezentacja polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w SCI nie pozwala na szerokie wykorzystanie go przy ocenie rodzimej literatury naukowej. Z drugiej strony, skoro informacja tylko wtedy spełnia swoje zadania, kiedy jest dostępna, wolno dokonać wyróżnienia tych publikacji, którym dano szansę najszerszego zasięgu, w skali krajowej i globalnej, a pozostałe całkowicie lub częściowo szans tych pozbawione - tworzą drugi poziom (tzw. szarej literatury obejmującej m.in. sprawozdania i materiały z kongresów, sympozjów, raporty badawcze, wydawnictwa uczelniane). Nie oznacza to, że kwestionowana czy umniejszana jest ich wartość merytoryczna. Stwierdza się jedynie ich mniejszą (trudniejszą) dostępność, a więc również - ograniczone wykorzystanie. Tym niemniej, podział ten opiera się również na założeniu, iż wydawcy i redaktorzy do rozpowszechniania w najszerszym zasięgu przeznaczają te pozycje, których jakość naukową i znaczenie szacują najwyżej [4]. Problem w tym, że z założenia istotą baz ISI jest [5]: (i) objęcie nimi wszystkich rodzajów źródeł, a nie tylko oryginalnych prac naukowych, artykułów przeglądowych i technicznych notatek lecz również listów, korekt i odwołań publikacji, materiałów redakcyjnych, wiadomości i innych oraz (ii) oparcie powiązań między źródłami (indeksacji) na cytowaniach podanych przez autorów analizowanych źródeł (citing sources). Odmiennie zatem niż w bazach tradycyjnych gdzie indeksacja oparta jest na opisie dokonywanym (często subiektywnie) przez twórców bazy. Ponadto, jak utrzymuje producent baz [6], najbardziej aktualne informacje pojawiają się w czasie konferencji naukowych, których materiały nie są rzeczywiście rozpowszechniane tak jak życzyliby sobie tego naukowcy, a na przekór wszystkiemu żaden przegląd nie będzie wyczerpujący bez objęcia nim materiałów konferencyjnych. Mają temu częściowo zaradzić tworzone przez ISI bazy ISTP(R) i ISSHP(R) (obejmujące około 980 000 prac z 19 100 konferencji) oraz włączenie materiałów niektórych konferencji do indeksów cytowań, a tym samym traktowanie ich w taki sam sposób jak czasopism. Inaczej jest w przypadku JCR podających dane statystyczne na temat materiału objętego indeksami. Obejmują one znacznie mniej źródłowych wydawnictw niż indeksy cytowań, z których się wywodzą; przykładowo, JCR odpowiadający obejmującemu około 8500 citing sources SCI EXPANDED(R) zawiera dane na temat tylko około połowy z nich (4500). Ponadto, jak pisze Garfield [3], o ile ISI koduje manualnie wszystkie materiały źródłowe, to niemożliwe jest odrębne kodowanie 12 milionów cytowań przetwarzanych przez nas corocznie. Stąd, zliczenia cytowań w JCR nie rozróżniają listów do redakcji, przeglądów literatury i prac oryginalnych. Tak więc, jeżeli czasopismo publikuje znaczną liczbę listów, może zwykle dochodzić do okresowego wzrostu liczby cytowań tych listów ... lecz odnotowana łączna liczba cytowań nie brałaby tego artefaktu pod uwagę.
     Ustalenie takich artefaktów jest możliwe po szczegółowej analizie artykuł-po-artykule zawartości samego indeksu. Rodzi to pytanie o rzeczywiste znaczenie sformułowania, że impact factor stanowi miarę częstości, z którą przeciętny artykuł w czasopiśmie był cytowany w określonym roku lub okresie czasu. Podane przez Garfielda [3] wzory sugerują, że w grę wchodzą liczby opublikowanych artykułów i uzyskanych przez nie cytowań. Towarzyszący im opis mówi jednak co innego: impact factor czasopisma oblicza się dzieląc liczbę cytowań w danym roku otrzymanych przez materiały źródłowe opublikowane w czasopiśmie w okresie poprzednich dwu lat (używa się zamiennie określeń materiały >>źródłowe<< lub >>cytowalne<<). Ponadto, w JCR podaje się również dane statystyczne dla tzw. cited-only czasopism, czyli takich, których ISI aktualnie nie indeksuje. W odróżnieniu od citing sources nie obejmują one samocytowań czasopism (bo publikowane w nich artykuły nie są analizowane); tym samym aby porównywać wartości IF czasopism obu grup trzeba pomniejszyć liczby cytowań citing sources. Problem jest tym bardziej istotny jako, że bezpośredni dostęp do indeksów ISI umożliwia ustalenie liczb cytowań wielokrotnie większej liczby czasopism niż obejmują JCR (dotyczy to zwłaszcza krajów, których piśmiennictwo jest w niewielkim stopniu objęte citing sources), a tym samym obliczenie ich IF - tzw. cited IF bezpośrednio z takich zliczeń, a total IF po ustaleniu liczby materiałów >>cytowalnych<< opublikowanych w czasopiśmie, które będzie miało status źródła cited-only. Prowadzenie porównań różnych grup czasopism jest jednak utrudnione ze względu na znaczne zróżnicowanie stopnia samocytowań oraz właściwości miar intensywnych, do których należą IF. Problem ten komplikuje się jeszcze bardziej przy próbach porównań grup autorów na różnych poziomach; w tym przypadku bowiem samocytowania przynależą do różnych czasopism i w zasadzie jedyną metodą ich eliminacji jest analiza artykuł-po-artykule wchodzących w grę zespołów źródeł.
     W przedstawianej pracy zebrano przykłady takich analiz podjętych w celu ustalenia stopnia realizacji podawanych założeń o strukturze informacji w dostępnych wersjach baz ISI, możliwej skali wymienianych zjawisk oraz możliwości znacznie szerszego wykorzystania zawartości tych baz w ocenie powiązań polskiego piśmiennictwa z globalnym obiegiem informacji. Praca obejmuje również przykład analizy jak przyjęte sposoby zliczeń mogą wpływać na wyniki lub zostać wykorzystane do analizy zachowań indywidualnych autorów.
     Analizie poddano m.in. cytowania w roku 2000 materiałów opublikowanych w Nature w latach 1998 i 1999; kręgu cytowań po roku 1989 podstawowych doniesień o tzw. zimnej fuzji; cytowań wybranych polskich czasopism spoza citing sources od roku 1996 (w tym oszacowanie ich IF); zmiany zespołu citing sources i wartości IF czasopism chemicznych po roku 1992; rozkłady wartości IF innych grup dyscyplin oraz analizę cytowań w roku 2000 prac klas cited-only oraz citing sources (opublikowanych od roku 1962 i odnotowanych w SCI EXPANDED(R)) dla wybranej instytucji. Analizy ogólne przeprowadzono w celu wyboru sposobów gromadzenia i oceny wyników ostatniej z wymienionych.
Najbardziej istotne są wnioski z analizy cytowań Nature, traktowanego często jako jedno z kluczowych czasopism (innym jest Science) - reagujących szybko na wszystkie wydarzenia w nauce. Okazało się przede wszystkim, że przypisywanie źródeł do określonych lat odbywa się w zależności od czasu ich wprowadzania do bazy, a nie podanej daty ich publikacji; w efekcie około 10% cytowań przypisano do innych lat, dalszych 5,5% nie można było przypisać do prac opublikowanych w danym okresie. Drukowane w Nature materiały kwalifikowane przez wytwórcę bazy jako >>artykuły<< (~63%) przyniosły około 74% cytowań do opublikowanych wcześniej prac; pozostałe 26% (w liczbie blisko 17 000) pochodziło od materiałów, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu IF. Z kolei te same >>artykuły<< ( cytowano ponad 91% z nich) uzyskały ponad 86% cytowań, które w badanym okresie odnotowano do Nature. Poziom IF przypisywanych Nature w poprzednich latach wskazuje, że oblicza się go na podstawie liczby wszystkich odnotowanych cytowań i tylko liczby >>artykułów<<. Bliższa analiza pokazała jednak, że wytwórca bazy kwalifikuje jako >>artykuły<< nieco inne materiały niż się ogólnie sądzi (dość powiedzieć, że według niego pisma drukujące niemal wyłącznie listy do redakcji, takie jak Tetrahedron Letters, zawierają praktycznie tylko >>artykuły<<).
     Oczywiste stało się, że podstawą analiz powinna być informacja dotycząca wybranych zespołów materiałów (z pominięciem ich kwalifikacji proponowanej przez wytwórcę baz) ustalona na podstawie SCI EXPANDED(R). Pozwoliło to na precyzyjne przypisanie tak czasu publikacji jak i okresów ich cytowania z jednoczesną minimalizacją wpływu błędów cytowań oraz sprawdzenie różnych procedur zliczeń, a zwłaszcza eliminacji samocytowań. Odpowiada to wnioskom z doświadczeń belgijskich (Flandria) [7] i holenderskich [8], gdzie próby konstrukcji odpowiednich wskaźników trwają od kilkunastu lat. Jak oceniono [7] konstrukcja takich instrumentów okazała się być złożonym problemem. Jednakże, trzeba nadmienić, że dane bibliograficzne brane z SCI nie zawsze nadawały się do badań bibliometrycznych i dotychczas wymagały znaczącego "czyszczenia". Ponadto, baza danych powinna być stale odnawiana na podstawie najnowszych wersji indeksów cytowań i poszerzana o dane z innych bibliograficznych baz danych aby stała się odpowiednia do badań ilościowych. Podobny sposób postępowania do wybranej jednostki dał rozkład cytowań prac (współ)autorstwa jej pracowników zadziwiająco zgodny z prezentowanym w pracy o fraktalnym zróżnicowaniu nauki [9] (także w innych wymienionych analizach obserwowano zależności typowe dla praw potęgowych). Przemawia to za postrzeganiem nauki jako złożonego, samoorganizującego się systemu, o rozwoju którego decydują bardzo liczne pod-systemy zapoczątkowane względnie małymi odkryciami. W modelu takim, w zasadzie przeczącym poglądowi T.S. Kuhna o uzależnieniu rozwoju nauki od zmiany panującego paradygmatu wymuszonej narastaniem zasobu informacji, a bliższym wizji epicykli J. Lederberga, trudno zakładać istnienie uniwersalnego wskaźnika, który byłby w stanie rozwój ten ocenić lub prognozować, zwłaszcza w krótkim okresie czasu. W przypadku wybranej jednostki, dla której rolę takich pod-systemów spełniają jej kolejni pracownicy, okazało się ponadto, że zmiany sposobu zliczania lub zaliczania cytowań (z tego samego ich zbioru) prowadzą do przewidywanego teoretycznie, dowolnego uszeregowania autorów, zależnego jedynie od wybranej procedury.
Trudno się zatem nie zgodzić z autorką jednej z polskich prac [4], że traktowanie analizy cytowań dokonywanej na podstawie indeksów cytowań jako głównej, a niekiedy jedynej metody badawczej (w dodatku bez stosownego "oczyszczenia" przejmowanych z nich danych) stanowi ujęcie ograniczone, bez możliwości uzyskania kompleksowego i integralnego obrazu. Powinno się zatem nieprzerwanie wskazywać na korzyści i niedostatki takich metod oraz warunki ich prawidłowego stosowania. Ponadto, w sytuacji budżetowego niedostatku kiedy politycy i administratorzy muszą dokonać wyboru wskaźniki bibliometryczne są łatwo dostępne i wydają się być równie łatwe w stosowaniu. Ostrzega się zatem, że biurokracja i decydenci z zakresu R&D (badań i rozwoju) mogą przedkładać bibliometrię nad ocenami naukowych gremiów, co może naruszyć de facto autonomię nauki [10]. Póki co, mówi się [1], że pewne niepożądane efekty wykorzystywania takich wskaźników są w większości anegdotyczne ...ale liczba przypadków, w których donosi się o negatywnych efektach stale rośnie, ...co samo przez się wymaga uwagi. Na dłuższą metę bowiem może to zaszkodzić nie tylko pewnym naukom (głównie technicznym) ale także naruszyć reputację naukometrii.

Literatura:
[1] Jansz M.C.N. (2000). Some thoughts on the interaction between scientometrics and science and technology policy. Scientometrics 47, 253-264.
[2] Tatarkiewicz W. (1958). Historia filozofii, t. III, wyd. V. PWN Warszawa, s. 259.
[3] Garfield E. (1994). The impact factor. Current Contents, nr datowany 20 czerwca.
[4] Skalska-Zlat M. (1993). Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej. Acta Universitas Wratislaviensis No 1485 (Bibliotekoznawstwo XVII), s. 25-35.
[5] Garfield E. (1994). The concept of citation indexing: a unique and innovative tool for navigating the research literature. Current Contents, nr datowany 03 stycznia.
[6] Atkins H. i Gillock M.R. (1995). Proceedings literature: your link to current research. Current Contents, nr datowany 22 maja.
[7] Luwel M. (2000). A bibliometric profile of Flemish research in natural, life and technical sciences. Scientometrics 47, 281-302.
[8] Rinia E.J. (2000). Scientometric studies and their role in research policy of two research councils in the Netherlands. Scientometrics 47, 363-378.
[9] van Raan A.F.J. (2000). On growth, ageing and fractal differentiation of science. Scientometrics 47, 347-362.
[10] Skoie H. (1999). Bibliometrics - some warnings from the north. Scientometrics 45, 433-437
Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego za lata 1995-2009

Wykaz obejmuje czasopisma oraz inne wydawnictwa ciągłe polskie i zagraniczne, zaprenumerowane lub otrzymywane drogą darów i wymiany w latach 1995-2009 przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego oraz biblioteki specjalistyczne UŚ.

wejście

Wykaz publikacji o Uniwersytecie Śląskim w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego


Opracowanie: Małgorzata Cebula, Iwona Blicharska, Aneta Drabek

Rozwiązanie skrótów sygnatur:
Inf. - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Oddział Informacji Naukowej
BG Mag - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Magazyn
Zb. Spec. - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Czyt. Og. - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnia Ogólna
BFP - Biblioteka Polonistyczna
BWB - Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
BNZ - Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
BFW - Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
br. - broszura

1945

 • Memoriał w sprawie założenia uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim. Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [s. n.], 1945. 27 s.
  BFP 51649/S, BG 546785

1968

 • Katalog wydawnictw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1956-1968. Oprac. Adam Jarosz. Katowice: Wydaw. UŚ, 1968. 127 s.
  Inf.

1969

 • Inauguracja I roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wrocław; Katowice: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1969. 43 s.
  Inf., BG Mag. BG 312078/1968/1969, BG Mag. BG 312829/1968/1969

1971

 • Wykaz czasopism zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1972. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1971. 36 s.
  Inf.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968. Katowice: Wydaw. UŚ, 1971. 399 s. | Spis treści
  Inf., BG Mag. 596029

1972

 • Przysposobienie biblioteczne. Katowice: Wydaw. UŚ, 1972. 38 s.
  Inf.
 • Rozwój Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972-1975. Katowice: Wydaw. UŚ, 1972. 67 s.
  Inf. BG 111238

1973

 • Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. 93 s. | Spis treści
  Inf., Mag. BG 204055, Mag. BG 280293
 • Lubasiowa Anna: Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. 52 s.
  BG 147004-BG 147008
 • Sprawozdanie z działalności wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego w 1973 r. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. [44] s.
  Inf. BG 521348
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 1973 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1973. 80 s.
  Inf.

1974

 • Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968-1972. Oprac. Janina Woźnicka. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1974. 162 s.
  BG 175309-175313, BG Mag. BG 312091/1968-1972, BG Mag. BG 547797/1968-1972 
 • Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Pod. Red. Jerzego Ratajewskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 108 s. | Spis treści
  Inf.
 • Instrukcja obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki środkami podstawowymi. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 107 s.
  BG 521350
 • Realizacja programu rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 1972/1973. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 15 s.
  BG 521349
 • Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku akademickim 1973/1974. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 96 s.
  BG 521341
 • Spis Wykładów na Rok Akademicki 1973/1974. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1974, 481 s.
  Mag. BG 315016/1973/1974
 • Spis Wykładów na Rok Akademicki 1973/1974. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1974, 39 s.
  BG Mag. BG 315016/1973/1974 A
 • Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego w roku 1974. Katowice 1974. 35 s.
  Inf. BG 521342,BG Mag. BG br. 2998
 • Sprawozdanie z działalności powstałych z dniem 1. X. 1973 r. wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1974. 43 s.
  BG Mag. BG br. 2999
 • Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Śląskiego w roku 1974. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 35 s.
  BG 521342, BG br. 2998
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1974 roku. Oprac. Anna Kalamat-Klaczak, Michał Tokarski. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1974. 108 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1974 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1974. 108 s.
  Inf.

1975

 • Działalność Uniwersytetu Śląskiego na rzecz regionu. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1975. 23 s.
  542841-542843, 521343 
 • Inauguracja roku akademickiego 1974-1975. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 53 s.
  BG 190935, BG Mag. BG 312078/1974/1975
 • Inauguracja roku akademickiego 1975/1976 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 59 s.
  BG Mag. BG 312829/1975/1976, BG Mag. BG 312078/1975/1976
 • Inauguracja VI roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 38 s.
  BG 146999-BG 147003
 • Katalog wydawnictw 1968-1974. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 100 s.
  Inf.
 • Program działania uczelnianej organizacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Katowice: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Uniwersytetu Śląskiego, 1975. 8 s.
  185645 MZ
 • Spis Wykładów na Rok Akademicki 1975/1976. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1975.
  Mag. BG 315016/1975/1976
 • Spis wykładów Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii za rok akademicki 75/76. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 73 s.
  BG 542832
 • Spis wykładów Wydziału Nauk o Ziemi na rok akademicki 75/76. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 25 s.
  BG 542833
 • Sprawozdanie z działalności wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego w 1975 roku (w okresie od 1 I 1975 do 30 XI 1975). Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 18 s.
  BG br. 3000
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 1975 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1975. 112 s.
  Inf.

1976

 • Inauguracja roku akademickiego 1976/1977 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 60 s.
  BG Mag. BG 312078/1976/1977, BG Mag. BG 312829/1976/1977
 • Informator dla czytelników. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [UŚ], 1976. 15, [1] s.
  BG Mag. BG br. 3005
 • Kaszper Aleksandra, Kowolik Anna: Przysposobienie biblioteczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 36 s.
  Br. 542 - Br. 545
 • Katalog wydawnictw 1975. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 79 s.
  Inf.
 • Spis Wykładów na Rok Akademicki 1976/1977. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1976.
  Mag. BG 315016/1976/1977
 • Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. UŚ, [1976]. [63 karty]
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 1976 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1976. 151 s.
  Inf.
 • Zadania w zakresie pogłębiania i doskonalenia pracy ideowo-wychowawczej w Uniwersytecie Śląskim. Materiały z obrad plenarnego posiedzenia KU PZPR. Katowice: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Uczelniany Uniwersytetu Śląskiego, 1976. 105 s.
  BG 204371

1977

 • Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego za lata 1973-1974. Oprac. Danuta Gburska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik, Zofia Makowska, Albina Marcy, Halina Woźniak. Pod. red. Anny Dobrowolskiej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 187 s.
  Inf., BG Mag. BG 312091/1973-1974, BG Mag. BG 547797/1973-1974
 • Inauguracja roku akademickiego 1977/1978 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 120 s.
  BG Mag. BG 312078/1977/1978, BG Mag. BG 312829/1977/1978
 • Katalog wydawnictw 1976. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 102 s.
  Inf.
 • Skład osobowy w roku akademickim 1976/1977. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 160 s.
  BG 523311
 • Sprawozdanie JM Rektora prof. dr. Henryka Rechowicza z działalności Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 1976/1977 z uwzględnieniem minionego dziewięciolecia. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 26 s.
  Inf. BG 559582, 559583, Mag. BG 559584-559586
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1977 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1977. 132 s.
  Inf.
 • Wystawa prac studentów kierunku wychowania plastycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Katowice: Wydaw. UŚ, październik 1977. 24 s.
  Inf.

1978

 • 10 lat Uniwersytetu Śląskiego 1968-1978. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 225 s. | Spis treści
  Inf BG 542363, Inf. BG 542364, Mag. BG 542365, Mag. BG 542811
 • Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1975. Oprac. Danuta Gburska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik, Zofia Makowska, Albina Marcy, Halina Woźniak. Pod. red. Anny Dobrowolskiej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 138 s.
  Inf, BG Mag. BG 312091/1975, BG Mag. BG 547797/1975
 • Katalog wydawnictw 1977. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 104 s.
  Inf.
 • Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku 1978. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 180 s.
  Inf.
 • Spis Wykładów na Rok Akademicki 1978/1979. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1978.
  Mag. BG 315016/1978/1979
 • Uniwersytet Śląski. [Ulotka w jęz. ros.]. Katowice [1978]. 1 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism z krajów kapitalistycznych prenumerowanych przez biblioteki naukowej województwa katowickiego w roku 1978. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1978. 100 s.
  Inf.

1979

 • Akcja naukowa studentów Uniwersytetu Śląskiego "Srebrna Góra". Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: [s.n.], 1979. 25 s.
  BG br. 2992
 • Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1976. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1979. 176 s.
  557708-557709, Mag. 557710-577712
 • Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1976. Oprac. Danuta Gburska, Janina Dłużyńska, Halina Florkowska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik. Pod. red. Anny Dobrowolskiej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1979. 177 s.
  Inf., BG Mag. BG 547797/1976, BG Mag. BG 312091/1976
 • Informator o bibliografiach i zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego. Oprac. Anna Kowolik. Katowice: Wydaw. UŚ, 1979. 119 s.
  BG 557703-BG 557707
 • IX Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Nauk Politycznych. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: [s.n.], 1979. 145 s.
  BG 317951
 • Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego 1978-1979. [Katowice]: Wydaw. UŚ, [1979]. [24] s.
  Inf.
 • Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku 1979. Katowice: Wydaw. UŚ, 1979. 195 s.
  Inf.
 • Spis Wykładów na Rok Akademicki 1979/1980. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1979.
  Mag. BG 315016/1979/1980
 • V Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Uczelnianego PZPR Uniwersytetu Śląskiego, 30 października 1979. Katowice: Wydaw. UŚ; Komitet Uczelniany PZPR Uniwersytetu Śląskiego, 1979. 58 s.
  BG 590613
 • VII Uczelniana Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza. Materiały sprawozdawcze Prezydium Rady Uczelnianej i Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego. Katowice: Wydaw. UŚ; Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Rada Uczelniana, 1979. 90 s.
  BG 590611, BG 590612

1980

 • Field investigations preformed during the Spitsbergen expedition of the Silesian university in the summer of 1979. Interim report. Katowice: Wydaw. UŚ, 1980. 30 s.
  BG 585018
 • Katalog wydawnictw 1979. Katowice: Wydaw. UŚ, 1980. 80 s.
  Inf.
 • O kształceniu pedagogiczno-artystycznym. Z doświadczeń Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1971-1980. Pod red. Roberta Mrózka. Katowice: Wydaw. UŚ, 1980. 167 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego,
  Nr 396. Czyt. Og. N 286/396
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1980. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1980.
  88 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1980. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1980.
  Inf.

1981

 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1981/1982. Katowice: Wydaw. UŚ, 1981. 257 s.
  N 1177/1981/1982
 • Sikora Jerzy: Piastowskie wędrówki pana rektora. Katowice: "Śląsk", 1981. 151 s. [Kazimierz Lepszy]
  BG 588932-BG 588936
 • Spis lektur dla studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1981. 76 s.
  BG 204373-BG 204374

1982

 • Bławat Elżbieta: Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1978-1981. Sosnowiec: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1982. 45 s.
  Br. 449, br. 450
 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1982/1983. Katowice: Wydaw. UŚ, 1982. 268 s.
  N 1177/1982/1983

1983

 • Gazda Antoni: Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w roku 1982. Sosnowiec: Wydaw. UŚ, 1983. 29 s.
  Br. 1016, br. 1451, Inf. Br. 1017
 • Katalog wydawnictw 1982. Katowice: Wydaw. UŚ, 1983. 78 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1983. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1983.
  80 s.
  Inf., BG Mag. BG 317954

1984

 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1984/1985. Katowice: Wydaw. UŚ, 1984. 272 s.
  N 1177/1984/1985
 • Katalog wydawnictw 1983. Katowice: Wydaw. UŚ, 1984. 76 s.
  Inf.
 • Przegląd tematyczny wybranych prac magisterskich z zakresu inte wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1979-1982. Sosnowiec: Instytut Literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1984. 12 s. Inf.
  Statut Uniwersytetu Śląskiego Uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 15 marca, 26 kwietnia i 30 listopada 1983 roku. Katowice: Wydaw. UŚ, 1984. 92 s.
  BG 209909

1985

 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1985/1986. Katowice: Wydaw. UŚ, 1985. 275 s.
  N 1177/1985/1986
 • Katalog wydawnictw 1984. Katowice: Wydaw. UŚ, 1985. 71 s.
  Inf.
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1985. Uniwersytet Śląski. [Katowice: UŚ], 1985. 38, [2] s.
  BG br. 3001
 • Sytuacja społeczno-polityczna i wychowawcza w środowisku studentów Uniwersytetu Śląskiego: plenum KU PZPR 1985-04-02: materiały. Uniwersytet Śląski. Komitet Uczelniany PZPR Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [Uniwersytet Śląski], 1985. 136 s.
  BG 317952
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1985. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1985. 80 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism polskich przechowywanych w sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, cz. 1. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1985. 75 s.
  Inf.

1986

 • Katalog wydawnictw 1985. Katowice: Wydaw. UŚ, 1986. 70 s.
  Inf.
 • Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim. Katowice [1986]. [27] s.
  Inf., br. 3006
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1986. Uniwersytet Śląski. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1986. 41, [2] s., [5] s.
  BG Mag. BG br. 3003
 • Uczelniana konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 12.11.1986 r.: materiały. Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1986. 142 s.
  BG 317953

1987

 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1987/1988. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 277 s.
  N 1177/1987/1988
 • Informator Uniwersytetu Śląskiego. Oprac. Krzysztof Sędzimir. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 57 s.
  Inf. BG 233063, BG 233064
 • Katalog wydawnictw 1986. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 80 s.
  Inf.
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1987. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 48 s. Inf.
  The University of Silesia. Prospectus. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 60 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 1987. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1987. 130 s.
  Inf.

1988

 • Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Informator dla czytelników. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 54 s.
  Inf.
 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1988/1989. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 276 s.
  N 1177/1988/1989
 • Katalog wydawnictw 1987. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 76 s.
  Inf.
 • Spis telefonów Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 200 s.
  Inf.
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1988. Uniwersytet Śląski. [Katowice: UŚ], 1988. 38 s., [7] k.
  BG Mag. BG br. 3002

1989

 • Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1989/1990. Katowice: Wydaw. UŚ, 1989. 319 s.
  N 1177/1989/1990
 • Katalog wydawnictw 1988. Katowice: Wydaw. UŚ, 1989. 76 s.
  Inf.
 • Pietraszek Ewa, Gębołyś Zdzisław: Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1986-1989 oraz prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników Zakładu w latach 1974-1989. Sosnowiec: Wydaw. UŚ; Instytut Literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1989. 107 s.
  Inf. BG 248841
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1988-1989 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1989. 140 s.
  Inf.
 • Wyniki rozmów indywidualnych, z egzekutywami POP/OOP, postulaty z zebrań sprawozdawczych POP/OOP. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Uczelniany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [UŚ], 1989. 25 s.
  br. 3004

1990

 • Katalog wydawnictw 1989. Katowice: Wydaw. UŚ, 1990. 80 s.
  Inf.
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego. Katowice [199?]. [16] s.
  Inf.

1991

 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1991/1992. Katowice: Wydaw. UŚ, 1991. 252 s.
  N 1177/1991/1992
 • Katalog wydawnictw 1990. Katowice: Wydaw. UŚ, 1991. 68 s.
  Inf.

1992

 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Informacje dla kandydatów na studia stacjonarne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 71 s.
  N 1177/1992/1993
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Informacja o studiach zaocznych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 7 s.
  N 1177/1992/1993A
 • Katalog wydawnictw 1991. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 76 s.
  Inf.
 • Statut Uniwersytetu Śląskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w dniach 18 czerwca 1991 roku i 22 października 1991 roku. Zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 84 s.
  Inf.
 • University of Silesia. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. [198] s.
  Inf.

1993

 • Dysponenda publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (stan na 15 marca 1993 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. 60 s.
  Inf.
 • Ekslibrisy Biblioteki Głównej. Projekty. 1968-1993. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego. Katowice [1993]. Teka: 12 kart
  Inf.
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1993/1994. Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. 158 s.
  N 1177/1993/1994
 • Katalog wydawnictw 1992. Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. 68 s.
  Inf.
 • Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. Stan na dzień 1 listopada 1992 r. Katowice: Wydaw. UŚ, [1993]. 214 s.
  Inf.

1994

 • Biologia w rehabilitacji środowiska zdegradowanego: 25-lecie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, (1969-1994). [Red. nauk. Lesław Badura]. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 104 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1475. ISBN 83-226-0597-8
  BG Mag. BG N 290/1475, BG Mag. BG N 293/1475, BG Mag. BG N 295/1475, BWB Mag. BWB 5298, BWB Mag. BWB 5467, Czyt. Og. BG N 286/1475
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1994/1995. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 184 s.
  N 1177/1994/1995
 • Katalog wydawnictw 1993. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 72 s.
  Inf.
 • Katalog wydawnictw 1994. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 68 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1993-1994 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Bazy danych na CD-ROM. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział Informacji Naukowej, 1994.
  Inf.

1995

 • Duwe [i. e. Douwe] W. Fokkema : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. [oprac. Tadeusz Miczka, Emil Tokarz]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1995. 82 s. Zawiera bibliogr. publikacji Douwe W. Fokkemy s. 63-77. Zbędny ISSN. ISBN 83-226-0653-2 BG 277377, BG 301040
  Dysponenda publikacji (stan na 15 marca 1995 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1995. 101 s.
  Inf.
 • Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. Stan na dzień 31.01.1995 r. z uzupełnieniami. Katowice: Wydaw. UŚ, [1995]. 320 s. Inf.
  W zwierciadle ćwierćwiecza: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie 1971-1995. Pod red. Roberta Mrózka. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1995. 178 s.
  BG Mag. BG 286685, BG Mag. BG 286686

1996

 • Dysponenda publikacji (stan na 15 marca 1996 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 77 s.
  Inf.
 • Chojecka Ewa: Historia sztuki uprawiana w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [W: Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku : praca zbiorowa. Pod red. Adama S. Labudy. Przy współpr. Katarzyny Zawiasa-Staniszewskiej. Poznań: Wydaw. PTPN, 1996. 293 s. Prace Komisji Historii Sztuki - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 0079-466X; t. 25. ISBN 83-7063-170-3, s. 278-285
  BG Mag. BG 280104
 • IOIS International Organization for Information Specialists. Third Annual Meeting, 12-15 May 1996. Academic Press - The Image Directory; Central European Environmental Data Request Facility [CEDAR] (Vienna); Wladyslaw Poniecki Foundation, inc; Regional Engiornmental Center (Budapest); University of Silesia. [skoroszyt].
  Inf.
 • Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Lidia Czech. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. 230, [1] s., [55] s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336. Nr 1582. Bibliogr. s. 14-17. ISBN 83-226-0672-9
  N 290/1582, N 293/1582, Czyt. Og. N 286/1582, N 289/1582, BFP Czyt. BFP 42600
 • Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1996. 13 s.
  br. 2994
 • Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim: obwieszczenie. [Uniwersytet Śląski]. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1996. 13 s.
  BG 277377, BG 301040
 • Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Śląskiego przyjęte na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Śląskiego 11 czerwca 1996 roku. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 221 s.
  Inf., BG Mag. BG 276527, BG Mag. BG 301814, BG Mag. BG 317955
 • Systemy informacji naukowo-technicznej. Red. nauk. Alicja Wakulicz-Deja. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  Nr 1566. Czyt. Og. N 286/1566 
 • University of Silesia. General information. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 36 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1995-1996 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Bazy danych na CD-ROM. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział Informacji Naukowej, 1996. 55 s.
  Inf.
 • Zgryzek Kazimierz: Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim. Komentarz. Stan prawny na 1 sierpnia 1996 r. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  Nr 1588. Czyt. Og. N 286/1588

1997

 • Dysponenda publikacji (stan na 1 lutego 1997 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1997. 101 s.
  Inf.
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1997/1998. Katowice: Wydaw. UŚ, 1997. 209 s.
  N 1177/1997/1998
 • Katalog wydawnictw 1996. Katowice: Wydaw. UŚ, 1997. 60 s.
  Inf.
 • Misja Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet Śląski. Katowice: UŚ, 1997. 10, 10 s. Liczbowanie stronic w przeciwnych kierunkach. Współwyd. w przeciwnych kierunkach: Mission statement
  BG Mag. BG br.2939, BG Mag. BG br.2940
 • Uniwersytet Śląski. Kolegium Języka Biznesu. Katowice: Wydaw. UŚ, [1997]. [15] s.
  Inf.

1998

 • "Wyrósł z dobrego drzewa...". Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. nauk. Antoni Barciak. Katowice: Wydaw. UŚ, 1998. 473 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 1712.
  Inf., BG Mag. BG N 290/1712, BG Mag. BG N 293/1712, BG Mag. BG N 295/1712, Czyt. Neo. BFA 8441 P, Czyt. Og. BG N 286/1712, BG Mag. BG N 289/1712
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1998/1999. Katowice: Wydaw. UŚ, 1998. 313 s.
  Inf., N 1177/1998/1999
 • Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. [1998]. Katowice: Wydaw. UŚ, [1998]. 449 s.
  Inf.
 • Uniwersytet Śląski po trzydziestu latach. [red. Aleksandra Kielak ; aut. tekstów Jacek Lyszczyna, Jerzy Parzniewski ; przekł. na jęz. ang. Anna Polek, Leszek Drong ; zdj. Piotr Bławicki et al.]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1998. 94 s. BG Mag. BG 301829, BG Mag. BG 339517
  Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1997-1998 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, 1998. 74 s.
  Inf.

1999

 • 25 lat ośrodka geograficznego w Uniwersytecie Śląskim: pamięci profesora Jana Trembaczowskiego. Pod red. Andrzeja T. Jankowskiego, Tadeusza Szczypka. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 1999. 98 s. Bibliogr., zawiera wykaz ważniejszych publikacji prof. Jana Trembaczowskiego. ISBN 83-87431-19-2
  BG Mag. BG 292823, Mag. BNZ 11849, Czyt. BNZ 11848
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1999/2000. [oprac. Alicja Zajączkowska, Piotr J. Pradela]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1999. 356 s. ISSN 1507-2355
  Inf., N 1177/1999/2000, Czyt. Neo. BFA 9159 P
 • Katalog publikacji 1998. Katowice: Wydaw. UŚ, 1999. 76 s.
  Inf.
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 1999 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, 1999. 79 s.
  Inf.

2000

 • Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice - Opole, 21-23 kwietnia 1999. Red. Barbary Zajączkowskiej. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2000. 241 s. ISBN 83-7246-187-2. | Spis treści
  BG 310547, BG 324546-48
 • Franz Bydlinski: doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. [oprac. Stanisława Kalus, Maksymilian Pazdan]. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. 58 s. [2] s. ISBN 83-226-0976-0
  BG 317844
 • Od tradycji ku współczesności. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. 1971-2000. Pod red. Roberta Mrózka. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 2000. 166 s. ISBN 83-88410-03-2.
  Czyt. Og. BG 299180, Zb. Spec. BG 299181
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie 1971-2000. Red. Kazimierz Kaszper. Katowice-Cieszyn: Wydaw. UŚ, 2000. 24 s.
  Książnica Cieszyńska
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2000/2001. [przygot. zespół w składzie: Jolanta Szade, Piotr J. Pradela]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000. 406 s. ISSN 1507-2355
  Inf., N 1177/2000/2001
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2000 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2000. 102 s.
  Inf.

2001

 • Andrzej Lasota: doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. [Oprac. Karol Baron, Henryk Gacki ; red. Małgorzata Pogłódek]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2001. 33 s. Spis publikacji A. Lasoty s. 23-[34]. ISBN 83-226-1117-X
  BG Mag. BG br. 2937, BG Mag. BG br. 2938
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2001 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2001. 98 s.
  Inf.
 • Z Duchem Świętym w trzecie tysiąclecie. Materiały z sesji naukowej. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 1-3 VI 2001. Pod red. Józef Budniok, Marek Jerzy Uglorz. [b. w. Brenna: Józef Budniok], 2001. 248 s. ISBN 83-910946-2-6.
  Książnica Cieszyńska

2002

 • Badania naukowe z zakresu ochrony środowiska w Uniwersytecie Śląskim : informator. Oprac. Patrycja Gacek, Agnieszka Zawisza, Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula; Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 124 s. Spis publikacji naukowych przy jednostkach organizacyjnych wydziałów
  Inf., BG 335163
 • Katalog publikacji 2002. Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. 75 s. ISSN 1644-4787
  Inf.
 • Sławek Tadeusz: Antygona w świecie korporacji: rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Wyd. 2 uzup. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 133 s., [9] k. Bibliotheca Alia Universa, 0208-6336 ; t. 3. ISBN 83-226-1240-0
  Inf., N 1177/2000/2001
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2002 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2002. 99 s.
  Inf.

2003

 • Annual Report. 2003. University of Silesia. Institute of Computer Science. Sosnowiec 2003. 43 s. ISBN 83-920730-0-2.
  Inf.
 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Red. Ewa Taczewska, Michalina Taczewska-Pantak. Współpr. Jan Jelonek, Wanda Dziadkiewicz. Katowice: Uniwersytet Śląski. Biuro Promocji i Karier, 2003. 34 s. ISBN 83-917042-3-8.
  Inf.
 • Dysponenda publikacji 1/2003 (stan na 31 stycznia 2003 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. 87 s. ISSN 1644-4779
  Inf.
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2003. 454 s. ISSN 1507-2355
  Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2003/2004
 • Katalog publikacji 2003. Katowice: Wydaw. UŚ, 2004. 80 s. ISSN 1644-4787
  Inf.
 • Research at the University of Silesia. Summary of Activities Academic Year 2003/2004. Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. 70 s. ISBN 83-919702-0-5.
  Inf. BG 322791, Inf. BG 322790, Czyt. Og. BG 322789, BG Mag. BG 322793, BG Mag. BG 322792
 • Sławek Tadeusz: Czy zmęczenie jest przeznaczeniem człowieka? Katowice: Biuro Rektora UŚ, 2003. [20] s., [8] s. tabl.: fot. ; 23 cm. Na k. tyt. nadpis: Siódmy Koncert Akademicki z okazji święta Uczelni - Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 14 czerwca 2003 roku
  Zb. Spec. BG 322432
 • Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznych pracowników Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Oprac. i red. Krystyna Turek. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. 212 s. ISBN 83-88410-22-9
  BG Mag. BG 321405, Mag. FUS 86585, BG Mag. BG 321404
 • Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII: XXXV annorum Almae Matris Catoviciensis. [Zebr. i oprac. Zbigniew Kadłubek ; tł. na jęz. ang. Alina Mitek]. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 168 s. Współwyd.: University of Silesia 2003: the thirty-fifth anniversary. ISBN 83-226-1304-0
  BG Mag. BG 321481, Czyt. Og. BG 321480
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2003 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2003. 99 s.
  Inf.

2004

 • 35 lat Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Pod red. Izabeli Lar ; Studenckie Koło Naukowe. Instytut Historii. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice: SKNH IH UŚ, 2004. 98 s. Publikacje członków Koła s. 89-91. ISBN 83-920857-0-1
  BG Mag. BG 328002+CDR, BG Mag. BG 328003+CDR
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego: zbiory specjalne. [tekst Lidia Czech ; red. Dariusz Rott]. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego: Fundacja "Pallas Silesia", 2004. 48 s. ISBN 83-920823-0-3
  BG Mag. BG br.3096, BFP Czyt. BFP 54289, BFP Czyt. BFP 54289, Czyt. FUS 87862
 • Chojecka Ewa: Dzieje Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego: 1978-2003 [W:] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. [aut] Ewa Chojecka [et al.]. Red. nauk. Ewa Chojecka. Katowice: Muzeum Śląskie, 2004. 711 s. ISBN 83-87455-77-6, s. 517-526
  BG Mag. BG 327992, BNS Mag. BNS 37984, Czyt. Og. BG 327990, Zb. Spec. BG 327991, BNS Czyt. BNS 37983
 • Dysponenda publikacji 1/2004 (stan na 30 stycznia 2004 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 2004. 87 s. ISSN 1644-4779
  Inf.
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005. Katowice: Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", 2004. 450 s. ISSN 1507-2355
  Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2004/2005, Inf. BG 321790/2004/2005
 • Informator o studiach podyplomowych 2004. Katowice: Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", 2004. 155 s.
  Inf., BG Mag. BG 334977/2004
 • Katalog publikacji 2004. Katowice: Wydaw. UŚ, [2005]. 96 s. ISSN 1644-4787
  Inf.
 • Myszor Wincenty: Anonimowe chrześcijaństwo. [Red. Piotr J. Pradela]. Katowice: Uniwersytet Śląski. Biuro Rektora, cop. 2004. [32] s. Ósmy Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego, sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska, Katowice 5 czerwca 2004 roku. Egz. numerowany, tłoczony ręcznie: nr 93
  Zb. Spec. BG br. 3167
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2004 przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2004. 
  Inf.

2005

 • Dysponenda publikacji 1/2005. Katowice: Wydaw. UŚ, 2005. 95 s. ISSN 1644-4779
  Inf.
 • Gębołyś Zdzisław: Biblioteka Instituta Vostocno-Slavanskoj Filologii Silzeskogo Universiteta (Pol'sa) na rubeze XX-XXI vekov. Z. Gebolis. Moskva: Paskov Dom, 2005. [8] s. Kserokopia z: Biblioteka v kontekste istorii. Moskva, 2005. S. 226-233
  BFW Podr. BFW N/974
 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2005. 216 s. ISSN 1507-2355 Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2005/06 supl.,
  Inf. BG 321790/2005/06 supl.
 • Spotkania Popiołkowskie. Pod red. Dariusza Rotta i Tadeusza Sławka ; [Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja "Pallas Silesia"]. Katowice: Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego: Fundacja "Pallas Silesia", 2005. 114 s., [6] s. (Uniwersytet Śląski Wczoraj, Dziś, Jutro ; 1). Materiały pierwszego i drugiego spotkania, które odbyły się 18 listopada 2003 r. oraz 25 listopada 2004 r. Bibliogr. przy niektórych ref. Publikacja bibliofilska numerowana. ISBN 83-920823-3-8
  BG Mag. BG 339364, BG Mag. BG 339365, BFP Mag. BFP 56152
 • Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2005 przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2005.
  Inf.

2006

 • Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006. Katowice: Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", 2006. 111 s. ISSN 1507-2355
  Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2005/2006, Inf. BG 321790/2005/2006

Biuletyn

 • Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
  Zasób:
  R.3: 1975 (nr 1-3) Spis treści
  R.4: 1976 (nr 1-7)
  R.5: 1977 (nr 1-4)
  R.6: 1978 (nr 1-6)
  R.7: 1979 (nr 1-6)
  R.8: 1980 (nr 1-6)
  R.9: 1981 (nr 1)  
  N 399/3/I-III
  N 399/4/I-VII
  N 399/5/I-IV
  N 399/6/I-VI
  N 399/7/I-VI
  N 399/8/I-VI
  N 399/9/I
 • Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
  Zasób:
  R.3: 1975 (nr 1-3)
  R.4: 1976 (nr 1-7)
  R.5: 1977 (nr 1-4)
  R.6: 1978 (nr 1-6)
  R.7: 1979 (nr 1-6)
  R.8: 1980 (nr 1-6)
  R.9: 1981 (nr 1)  
  N 400/3/I-III
  N 400/4/I, III, IV, VI
  N 400/5/I-IV
  N 400/6/I-VI
  N 400/7/I-VI
  N 400/8/I-VI
  N 400/9/I
 • Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
  Zasób:
  R.3: 1975 (nr 1-3)
  R.4: 1976 (nr 1-7)
  R.5: 1977 (nr 1-4)
  R.6: 1978 (nr 1-6)
  R.7: 1979 (nr 1-6)
  R.8: 1980 (nr 1-6)
  R.9: 1981 (nr 1) 
  Inf.
  N 401/3/I-III
  N 401/4/I-VII
  N 401/5/I-IV
  N 401/6/I-VI
  N 401/7/I-VI
  N 401/8/I-VI
  N 401/9/I
 • Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
  Zasób:
  R.3: 1975 (nr 2)
  R.4: 1976 (nr 1-3, 5-7)
  R.5: 1977 (nr 1-2, 5)
  R.6: 1978 (nr 1, 3-4)
  R.7: 1979 (nr 1-6)
  R.8: 1980 (nr 1)  
  Inf.
Wykorzystanie analizy środowiska autorskiego dla oceny dyscypliny (na przykładzie bibliologii)

Marta Skalska-Zlat
Uniwersytet Wrocławski. Instytut Bibliotekoznawstwa
skalzlat@liber.ibi.uni.wroc.pl

 
Niniejsze opracowanie obejmuje próbę oceny powojennego dorobku nauki o bibliografii jako jednej z nauk bibliologicznych, konkretnie pięćdziesięciu dwóch lat jej rozwoju (między rokiem 1945 a 1996). Ocenę tę starano się sformułować poprzez analizę piśmiennictwa z tego zakresu i jego twórców - praktyków i teoretyków dyscypliny. W tym celu poddano parametrycznej analizie całe środowisko autorów prac z zakresu bibliografii (820 osób) oraz wyodrębniono z niego różnorodne grupy według zastosowanych kryteriów. O interdyscyplinarności omawianej problematyki świadczy podział - i wynikające z niego proporcje - na tych którzy profesjonalnie związani są z instytucjami książki a bibliografia jest ich podstawowym polem badawczym oraz znaczną liczbą innych, którzy zajmują się bibliografią na marginesie swych podstawowych badań lub wykazują troskę o jej rozwój jako czynnika nierozerwalnie związanego z postępem nauki i oświaty. Struktura wykształcenia wskazuje kto przede wszystkim wypowiada się na jej temat, a uwzględnienie stopni i tytułu naukowego profesora - jak kształtują się proporcje w tym zakresie. Pozwoliło to na wnioski dotyczące tempa narastania i zmniejszania się poszczególnych grup, starzenia się kadry i wynikających z tego zagrożeń dla omawianej dyscypliny. Przynależność instytucjonalna autorów wskazała podstawowe miejsca pracy w podziale na rodzaje instytucji, z których się wywodzą i konkretne placówki zatrudniające największą liczbę aktywnych badawczo autorów. Skojarzenie instytucji z miejscowościami dało obraz rozmieszczenia potencjału naukowego. Wreszcie wskaźnik systematyczności publikacyjnej i całkowitej produktywności pozwolił wydzielić grupę autorów najbardziej aktywnych badawczo. Weryfikacji tego wykazu dokonano poprzez zastosowanie dalszych wskaźników i wag różnicujących publikacje w zależności od ich poziomu, typu i formy. W ten sposób powstała ostateczna lista rangowa będąca wypadkową wszystkich zastosowanych kryteriów - wskazała ona autorów mających największy wkład w rozwój dyscypliny. Wszystkie te zabiegi umożliwiły wyciągnięcie ostatecznych wniosków co do kondycji nauki o bibliografii i perspektyw jej dalszego rozwoju.
Wykorzystanie baz danych z dziedziny ekonomii w działaności informacyjnej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Magdalena Kubista-Wróbel, Janina Otrębska
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach


Streszczenie

Artykuł stanowi prezentację baz CD-ROM znajdujących się w posiadaniu Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Zawiera opis oraz próbę wyszczególnienia dostrzeżonych dotąd wad i zalet każdej z nich. Dołączone są również dane statystyczne, obrazujące dotychczasowy stopień ich wykorzystania w środowisku tej Uczelni.. Przedstawiona analiza stanowi przyczynek do rozważenia zasadności upowszechniania omawianych baz w sieci komputerowej Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych.

Summary

The paper is on the CD-ROM databases owned by the Main Library of the Karol Adamiecki University of Economics. A brief description and comments on advantages and disadvantages of each of them are presented. The article includes statistical data showing the extent of using them by our academic circle. This analysis is made in the context of the present or future dissemination of them in the network of Upper-Silesian Scientific Libraries Consortium.

I. Wprowadzenie

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach poprzez posiadane bazy danych umożliwia zainteresowanym użytkownikom dostęp do światowej literatury z dziedziny ekonomii i nauk społecznych. W swej działalności informacyjnej wykorzystuje obecnie pięć baz CD-ROM:

 • ABI/INFORM Global + Business Periodicals Ondisc (BPO),
 • EconLit,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI),
 • WISO I, II,
 • ILOLEX

Cztery pierwsze z nich, będące bazami licencyjnymi, docierają do Biblioteki na zasadzie subskrybcji, a ostatnia stanowi dar Kierownictwa Katedry Prawa naszej Uczelni w postaci jednej płyty za rok 1994 i nie ma kontynuacji. Wśród baz objętych licencją trzy wykazują profil ściśle ekonomiczny (ABI/INFORM Global + BPO, EconLit, WISO I, II), natomiast jedna (SSCI) ma charakter indeksu cytowań, prezentującego wybór piśmiennictwa z zakresu nauk społecznych, w tym również ekonomii. ILOLEX natomiast jest bazą prawniczą.

Ze względu na formę przedstawiania informacji w grupie posiadanych baz wyróżniamy następujące wersje:

 • bibliograficzno-abstraktową, co dotyczy ABI/INFORM Global, EconLit, SSCI, WISO I, II,
 • pełnoobrazową (full-image), co odnosi się do BPO,
 • pełnotekstową (full-text), która występuje w ILOLEX.

Biorąc pod uwagę kryterium językowe, możemy powiedzieć, iż zdecydowanie przeważają bazy anglojęzyczne w liczbie trzech (ABI/INFORM Global + BPO, EconLit, SSCI). Baza WISO I, II jest niemieckojęzyczna, a dane w bazie ILOLEX występują w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej.

II. Prezentacja baz

ABI/INFORM

Najwcześniej, bo w 1993 roku, pojawiła się w naszej Bibliotece baza ABI/INFORM, wówczas w wersji Research Edition. Baza ta, w oprogramowaniu ProQuest, jest produktem firmy UMI (University Microfilms Incorporation) - A Bell and Howell Company ze Stanów Zjednoczonych. Jej zawartość oraz przejrzysty, przyjazny dla czytelnika aparat wyszukiwawczy spowodowały, że od początku cieszyła się ona dużym i z roku na rok rosnącym zainteresowaniem. W roku 1993 skorzystało z niej 118 osób, w roku następnym - 128, a w 1995 roku - już 180 użytkowników. Coraz częściej jednak obserwowano przejawy rozczarowania faktem, że po znalezieniu w bazie bardzo obiecujących opisów bibliograficznych i abstraktów niemożliwe okazywało się dotarcie do wielu oryginalnych tekstów artykułów, co wynikało z wciąż jeszcze niedostatecznej liczby czasopism zagranicznych w Polsce. Była to istotna przesłanka podjęcia przez Dyrekcję Biblioteki Głównej decyzji o uzupełnieniu bazy ABI/INFORM o jej odmianę pełnoobrazową Business Periodicals Ondisc (BPO), produkowaną również przez firmę UMI. Jednocześnie nastąpiła zamiana dotychczasowej wersji ABI/INFORM Research na poszerzoną wersję ABI/INFORM Global, która gwarantuje większą liczbę ejestrowanych w niej czasopism (o 200 tytułów więcej niż w wersji Research), jak również szerszy zasięg geograficzny (więcej tytułów spoza Ameryki Północnej). Tak zatem od roku 1996 posiadamy bazę ABI/INFORM Global + BPO.

ABI/INFORM Global

ABI/INFORM Global stanowi przegląd zawartości ponad 1000 tytułów czasopism z dziedziny ekonomii ukazujących się w różnych częściach świata. Zawarte w niej pozycje artykułowe odzwierciedlają różnorodne aspekty życia gospodarczego (np. finanse, rachunkowość, marketing, zarządzanie, prawo gospodarcze, międzynarodowe stosunki ekonomiczne). Poruszają też problemy innych dziedzin nauki (np. informatyki, ekologii, socjologii), o ile ich treść nawiązuje do ekonomii. Nasza Biblioteka dysponuje płytami retrospektywnymi z lat 1987-1998 oraz płytami z roku bieżącego, uaktualnianymi co miesiąc. Opisy rejestrowanych w bazie artykułów zawierają pełne dane bibliograficzne prezentowanych pozycji, hasła indeksowe ułatwiające szybką orientację w ich treści oraz dobrze napisane, liczące od 25 do 150 słów abstrakty.

BUSINESS PERIODICALS ONDISC (BPO)

BUSINESS PERIODICALS ONDISC (BPO) jest bazą pełnoobrazową, która prezentuje zeskanowaną zawartość ponad 500 tytułów czasopism zarejestrowanych w bazie ABI/INFORM Global. Przeglądając tę właśnie bazę, uzyskujemy na ekranie informację, czy dany artykuł ma pełnoobrazowy odpowiednik w bazie BPO. Jeśli tak, wprowadzamy do komputera odpowiednią płytę z bazy BPO, w wyniku czego na ekranie wyświetla się obraz będący idealną reprodukcją oryginału artykułu, zawierającą nie tylko pełny tekst, ale i wszystkie zamieszczone w nim zdjęcia, wykresy, tabele, rysunki itp. Istnieje również możliwość wydruku owych tekstów w całości lub tylko pojedynczych stron.

Uzupełnienie ABI/INFORM o bazę BPO spotęgowało i tak już znaczne zainteresowanie tym nośnikiem informacji. O ile w roku 1995, a więc jeszcze przed zakupem BPO, z bazy skorzystało mniej niż 200 osób, to w latach następnych, już po zakupie bazy pełnoobrazowej, liczba użytkowników wynosiła kolejno: w roku 1996 - 410, w 1997 - 439, a w 1998 roku - 514. W pierwszym kwartale roku bieżącego frekwencja korzystających z omawianej bazy zaznaczyła się liczbą 104 osób. Przeciętnie przegląda bazę 35 czytelników w ciągu miesiąca. O jej dużym obciążeniu świadczyć może fakt, iż np. w 1998 roku wydrukowano z niej łącznie 931 artykułów, co stanowiło w sumie 3882 strony zadrukowanego papieru.
Wśród użytkowników tej bazy przeważają studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a kolejne grupy to pracownicy naukowi i słuchacze studiów doktoranckich naszej Uczelni oraz inni. W minionym roku (1998) statystyka wykorzystania bazy kształtowała się następująco:

 • studenci AE - 76% (391 osób),
 • pracownicy AE - 13% (68 osób),
 • doktoranci AE - 10% (49 osób),
 • inni - 1% (6 osób).

W pierwszym kwartale bieżącego roku znacznie wzrosło zainteresowanie bazą wśród pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej, którzy stanowili 22% ogółu użytkowników w tym okresie (studenci AE - 63,5%, doktoranci AE - 12,5%, inni - 2%). Wśród osób spoza Uczelni, które korzystały z bazy, zanotowano również pracowników naukowo-badawczych kilku innych szkół wyższych, instytutów naukowych oraz banków.
Jeśli chodzi o tematykę będącą przedmiotem poszukiwań, to nasuwa się stwierdzenie, iż w kręgu pracowników naukowych największym zainteresowaniem cieszą się: rachunkowość, informatyka i marketing, a wśród studentów - problematyka związana z finansami i bankowością oraz Unią Europejską, Wielu użytkowników poszukuje też w bazie danych dotyczących określonych firm, krajów bądź grup krajów.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że baza ABI/INFORM Global + BPO zyskała największą popularność spośród wszystkich baz CD-ROM, jakie posiadamy. Decydują o tym niewątpliwie jej zakres i zasięg, precyzyjny i nieskomplikowany aparat wyszukiwawczy, jak również jej częsta, bo dokonywana co miesiąc aktualizacja. Jednakże za jej największy atut można uznać z pewnością łatwy dostęp do pełnych tekstów zarejestrowanych w niej artykułów.
Obok zdecydowanie przeważających zalet istnieją też jednak wady, wśród których najczęściej dostrzega się przytłaczającą przewagę (około 75%) przeglądanych w bazie czasopism północnoamerykańskich, a tym samym i dużą częstotliwość pojawiania się na ekranie artykułów dotyczących zagadnień gospodarczych Stanów Zjednoczonych, nie zawsze będących przedmiotem zainteresowań czytelnika. Innym zarzutem, kierowanym pod adresem omawianej bazy, jest ponadto fakt, że o ile łatwo w niej znaleźć materiały dotyczące bieżących zagadnień biznesu, o tyle trudniej natrafić na artykuły ściśle naukowe, teoretyczne. Nie cieszą się też sympatią czytelników teksty o obiecujących tytułach, stanowiące w gruncie rzeczy (po ujawnieniu pełnego tekstu) niewielkich rozmiarów notatkę prasową. Mimo wymienionych wad środowisko bibliotek śląskich na tyle wysoko oceniło tę bazę, że jej część bibliograficzno- abstraktowa została włączona do sieciGórnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Ponieważ jednak ze względów technicznych nie jest możliwe udostępnienie w sieci pełnych tekstów artykułów, ich przeglądanie może się odbywać tylko w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE.

EconLit

Kolejne źródło w naszym serwisie informacji ekonomicznej stanowi baza EconLit, produkowana przez American Economic Association, a wydawana przez firmę SilverPLatter. Prezentuje ona światową literaturę ekonomiczną. Rejestruje dane od 1969 roku, podając opisy bibliograficzne (oraz - w wielu przypadkach - streszczenia) artykułów z czasopism, książek, dysertacji i prac naukowo-badawczych, jak również prac zbiorowych. Jej zakres tematyczny jest szeroki. Obejmuje bowiem zagadnienia teorii ekonomii, historii gospodarczej, ekonomiki pracy, gospodarki międzynarodoweji regionalnej, ekonomiki miast, a ponadto finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, ekonomiki ochrony zdrowia, statystyki, a także wiele innych.
W tym kształcie baza odzwierciedla zawartość wydawnictw American Economic Association, takich jak: Journal of Economic Literature, Index of Economic Articles, a prócz tego Abstracts of Working Papers in Economics, wydawanych przez Cambridge University Press. W światowej ekonomii traktuje się ją jako jedno z podstawowych narzędzi badawczych. Indeksuje ona bowiem i streszcza artykuły z ponad 430 czasopism, 500 prac zbiorowych, książek oraz dysertacji, dotyczących różnych gałęzi nauk ekonomicznych. W odniesieniu do czasopism na uwagę zasługuje to, iż w bazie EconLit czasopisma ekonomiczne indeksowane są w całości, zaś z interdyscyplinarnych jedynie wybiera się artykuły o treści ekonomicznej.
Dla użytkowników istotne znaczenie ma jej poszerzony zasięg terytorialny, czego wyrazem jest fakt, iż około 60% rejestrów artykułowych pochodzi z czasopism spoza Stanów Zjednoczonych lub ma charakter międzynarodowy. Ponadto ważne jest dla nich, iż mogą w bazie tej znaleźć informacje o wydawanych w świecie pozycjach książkowych z dziedziny ekonomii oraz o pracach naukowo-badawczych, co umożliwia śledzenie ich przebiegu jeszcze przed opublikowaniem wyników w książkach i innych źródłach.
Dużą zaletą Econlit jest Thesaurus deskryptorów tematycznych, uporządkowany w systemie numeryczno-hierarchicznym, uwzględniający zarówno terminy ekonomii klasycznej, jak i współczesnej.
Na podkreślenie zasługują również szerokie możliwości informacyjne Econłit.. Jest to bowiem baza:

 • kondensująca w jednym źródle informacje o światowej literaturze z zakresu nauk ekonomicznych,
 • prezentująca problematykę zarówno w odniesieniu do teorii ekonomicznych, jak i współczesnych trendów w światowej ekonomii,
 • kierująca do publikacji, które zawierają dogłębną analizę ekonomiczną poszczególnych krajów lub regionów, pomocną w przygotowywaniu bieżących raportów, referatów, stanu badań naukowych itp.


Zawartość bazy zwiększa się co roku o 43%, a jej aktualizacja przebiega w odstępach kwartalnych. Oprogramowanie SilverPlatter sprawia, iż jest ona przyjazna dla użytkownika, dając mu możliwość różnorodnych poszukiwań, a zarazem ich limitowania, co prowadzi do maksymalnie prawdopodobnego wyniku.
Ocenić ją można ogólnie jako dobre i przydatne źródło informacji ekonomicznej, toteż podobnie jak ABI/INFORM Global udostępniana jest w sieci Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych.
Gdyby spojrzeć na EconLit od strony statystyki, to trzeba stwierdzić, iż jest bazą, do której użytkownicy kierują się znacznie rzadziej niż do ABI/INFORM Global. Nasza Biblioteka prenumeruje ją od roku 1995. W ciągu tego czasu zaobserwowano, że zainteresowani korzystają z jej zasobów przeciętnie 2-3 razy w miesiącu. Wydaje się, iż powodem nieczęstego sięgania po zawarte w niej informacje jest brak pełnych tekstów i mała dostępność oryginalnych źródeł.
Na tym tle ciekawe wydaje się porównanie z bazą ABI/INFORM Global. Tak zatem gdy chodzi o kompletność baz, można powiedzieć, iż zakres tematyczny prezentowanego w nich materiału jest zbliżony - obie udostępniają piśmiennictwo światowe z dziedziny szeroko rozumianej ekonomii. Różnią się natomiast zasięgiem terytorialnym, co uwidacznia się w proporcji przedstawiania problematyki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych krajów świata. W bazie ABI/INFORM umiejscowienie geograficzne treści artykułów w większości odnosi się do USA, podczas gdy w EconLit tylko 40% dotyczy gospodarki Stanów Zjednoczonych, a pozostałe 60% - innych krajów świata. Obie bazy różnią się też pod względem zasięgu formalnego, który w przypadku ABI/INFORM jest węższy (tylko informacje o artykułach z czasopism). EconLit natomiast swój przegląd bibliograficzny opiera na podstawie zarówno czasopism, jak też pozycji zbiorowych, książek i dysertacji. Jeśli wziąć pod uwagę szybkość i terminowość wprowadzania nowych danych, korzystniej rysuje się ABI/INFORM, gdzie aktualizacja następuje co miesiąc, podczas gdy w EconLit - kwartalnie.
Podobieństwo obu baz uwidacznia się w zakresie efektywności informacyjnej opisów bibliograficznych. Zarówno w jednej, jak i w drugiej występuje wyrazisty podział opisu na strefy, przy czym każda z baz ma swoje strefy specyficzne - np. w ABI/INFORM strefa nazw firm i kodów numerycznych, a w EconLit - np. pole roku publikacji czy pole nazwy instytucji zatrudniającej autora. Inne wspólne elementy dla obu baz to abstrakty, sprawny aparat wyszukiwawczy oraz indeksy.
Z pozycji funkcjonalności i przydatności dla użytkownika bardziej pozytywnie oceniana jest baza ABI/INFORM ze względu na szybszą aktualizację, większą liczbę informacji oraz możliwość dostępu do pełnych tekstów artykułów. Ocena ta znajduje potwierdzenie w przedstawionej wyżej statystyce wykorzystania obu baz.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (SSCI) 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (SSCI) - to baza produkowana przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych. Stanowi ona odzwierciedlenie zawartości 1400 najbardziej znaczących w świecie czasopism naukowych z zakresu 50 dyscyplin nauk społecznych. Ponadto jej zawartość uzupełniają dane dotyczące nauk społecznych, wybrane z 3200 czasopism o tematyce interdyscyplinarnej. W bazie tej, mającej charakter bibliograficzno- abstraktowy, rejestrowane są zarówno opisy bibliograficzne wprowadzanych do niej pozycji, jak też - co jest unikalne - cytowana przez autorów literatura załącznikowa. Daje to możliwość wyszukiwania pożądanych informacji według prac cytujących i według prac cytowanych. Ta właściwość bazy sprawia, iż jest ona narzędziem w badaniach naukometrycznych i bibliometrycznych, które coraz bardziej zaczynają się rozwijać.
Z zawartych w niej danych korzystamy poprzez konsorcyjne połączenie sieciowe Infoware CD/HD. Sprawny i rozbudowany aparat wyszukiwawczy umożliwia osiągnięcie maksymalnie prawdopodobnego wyniku poszukiwań. Istotną sprawą jest także bieżąca aktualność bazy. Nowości bowiem są do niej wprowadzane co miesiąc. Aczkolwiek baza ta wzbogaca możliwości informacyjne naszej Biblioteki, to jednak obserwuje się słabe zainteresowanie nią ze strony użytkowników. Korzystamy z niej od 1996 roku, przy czym - jeśli chodzi o informację retrospektywną - mamy dostęp do danych od roku 1992. Gdy sięgniemy do statystyki, to zauważamy niski stopień jej wykorzystania. W ciągu miesiąca zasoby omawianej bazy przegląda przeciętnie jedna osoba, przy czym wśród zainteresowanych częściej pojawiają się pracownicy naukowi niż studenci. Trudno wskazać przyczynę tego zjawiska, ale - być może - tkwi ona właśnie w systemie wyszukiwania, który osobie początkującej stwarza jednak pewne bariery. Podejmujemy starania w kierunku przybliżenia użytkownikom tej bazy poprzez szkolenia oraz dydaktykę prowadzoną w ramach seminariów magisterskich.

WISO I, II

Ze względu na duże zainteresowanie wśród czytelników problematyką Niemiec oraz głosy, że nasze środowisko odczuwa brak nośników informacji w języku niemieckim, zaistniała potrzeba zakupu baz CD-ROM również w tej wersji językowej. Wybór padł na bazę WISO (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), na która składają się trzy oddzielne części: WISO I, WISO II, WISO III. Jedną z przesłanek wyboru był fakt, że bibliotekarze niemieccy, z którymi nawiązaliśmy kontakt w ramach realizacji Programu TEMPUS w latach 1996-1997, rekomendowali bazy WISO jako popularne w Niemczech i efektywne nośniki informacji o światowym piśmiennictwie ekonomicznym. Nasza Biblioteka zrezygnowała z zakupu trzeciej części bazy, tj. WISO III, która zawiera stosunkowo mało odniesień do ekonomii, skupiając się na innych dziedzinach nauk społecznych. Prenumerata obejmuje zatem dwie części o profilu ekonomicznym, czyli WISO I i WISO II. Obie bazy stanowią w sumie przegląd książek, czasopism, gazet, prac naukowo-badawczych oraz ekspertyz z dziedziny ekonomii, ukazujących się przede wszystkim w Niemczech, a także w innych państwach świata w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Mają one charakter bibliograficzno- abstraktowy, a ich uaktualnienie następuje co cztery miesiące. Ich producentem jest GBI - Gesellschaft fuer Betriebswirtschaftlich Information mbH, instytucja mająca siedzibę w Monachium, w Niemczech.
Baza WISO I opracowywana jest w całości przez producenta, czyli przez GBI. Koncentruje się głównie na literaturze dotyczącej praktyki biznesu i bieżących doniesieniach z prasy gospodarczej. Składają się na nią dwie podbazy: BLISS (Betriebswirtschaftliche Literatur) i FITT (Index der deutschen Wirtschaftspresse).Baza WISO II w odróżnieniu od WISO I ma bardziej naukowy charakter i w większym stopniu odzwierciedla teorię zagadnień ekonomicznych. Obejmuje głównie problemy funkcjonowania gospodarki narodowej i ekonomiki przedsiębiorstw. Opracowywana jest przez trzy niemieckie instytuty naukowo-badawcze, mieszczące się w Hamburgu, Kilonii i Monachium. Składa się na nią pięć podbaz: ECONIS (Economics /Information System), HWWA (Wirtschaftsdatenbank fuer Wissenschaft und Praxis) oraz bazy ifo (Institut fuer Wirtschaftsforschung): IFOKAT, IFOLIT, IFOOST.
Bazy WISO I i WISO II mają bardzo zbliżony aparat wyszukiwawczy. W obu istnieje możliwość wyszukiwania np. według autora, tytułu, słów kluczowych czy też roku, języka lub rodzaju publikacji. Możliwe też jest wielorakie kombinowanie pożądanych kluczy i haseł. Do dyspozycji użytkownika pozostają dwa rodzaje indeksów: indeks słów oraz indeks wyrażeń, przewidziane dla poszczególnych pól wyszukiwawczych. Osoba korzystająca ma do wyboru kilka wersji opisów bibliograficznych tej samej pozycji, r óżniących się szczegółowością i układem danych. To sprawia, iż w obydwu bazach łatwo wyszukać pożądane pozycje.
Mimo niewątpliwych zalet bazy WISO I i WISO II nie cieszą się, jak na razie, dużym zainteresowaniem. W skali miesiąca przeglądają je przeciętnie 2 osoby. Można się dopatrywać dwóch przyczyn takiego stanu rzeczy. Jedną jest, być może, "przerzucanie się" coraz większej liczby czytelników na język angielski ze względu na jego dominację we współczesnym świecie nauki. Podstawową przyczynę jednak stanowi z pewnością nikły w Polsce dostęp do oryginałów w języku niemieckim. Bardzo często zdarza się, że oferowane czytelnikowi polskie katalogi centralne nie rejestrują znalezionych w bazach WISO tytułów czasopism lub książek i dotarcie do źródeł okazuje się niemożliwe. Wprawdzie baza WISO II wskazuje, w którym z trzech opracowujących ją instytutów znajduje się dana pozycja i podaje z reguły jej sygnaturę, ale użytkownik zniechęca się długą procedurą ewentualnego sprowadzenia pożądanego źródła do Polski.
Zastrzeżenia czytelników budzą też sprawy streszczeń w obu bazach - w bazie WISO II streszczenia są rzadkością, a abstrakty zamieszczone w bazie WISO I często są zbyt lakoniczne. Tak więc mimo wcześniejszych sygnałów o sensowności zakupu baz niemieckojęzycznych o tematyce ekonomicznej większość czytelników kieruje się nadal do baz w języku angielskim. Niemniej przewidujemy w najbliższym czasie wprowadzenie bazy WISO do sieci Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, co umożliwi dostęp do niej szerszemu kręgowi zainteresowanych użytkowników.

ILOLEX

Wspomniana już baza prawnicza ILOLEX jest opracowywana przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jej zadaniem jest prezentacja dokumentów związanych z działalnością tej instytucji. Przede wszystkim są to normy dotyczące międzynarodowego prawa pracy i praw człowieka. Baza zawiera pełne teksty wspomnianych materiałów w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Użytkownik może przeszukiwać zawartość bazy według rodzajów zamieszczonych w niej dokumentów, ich tematyki, kraju, którego dotyczy, lub tytułów uchwalonych konwencji. Płyta ILOLEX za rok 1994, będąca w naszym posiadaniu, zawiera pełne teksty 50 126 dokumentów wygenerowanych od początku istnienia MOP - Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Wykorzystanie bazy jest niewielkie, co wynika być może z faktu, że osoby zainteresowane prawem nie spodziewają się, aby uczelnia ekonomiczna mogła posiadać bazę prawniczą. Niemniej było kilka osób bardzo zaangażowanych w przeglądanie bazy ILOLEX, które też wyraziły bardzo pozytywną opinię o jej zawartości, a jednocześnie żal, iż jest dostępna tylko w takim ograniczeniu. Bieżące obserwacje wykazują jednak, że baza prawnicza w ogóle byłaby ogromnie dla naszych użytkowników przydatna, toteż Dyrekcja Biblioteki już poczyniła w tym kierunku odpowiednie starania.

III. Uwagi końcowe

Podsumowując doświadczenia i obserwacje, związane z wykorzystywaniem baz CD-ROM z dziedziny ekonomii w naszej Bibliotece, możemy stwierdzić, że stopień zainteresowania tego rodzaju nośnikami informacji jest wysoki. Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi doceniają fakt, iż mają tym samym dostęp do wyników badań naukowych prowadzonych w skali światowej, że mogą uzyskać z zagranicznej literatury najnowsze dane faktograficzne i statystyczne w odniesieniu do niemal wszystkich z tych źródeł zagadnień na polu nauk ekonomicznych. Duże znaczenie dla zaspokojenia wzrostu zapotrzebowania na korzystanie z baz CD-ROM ma upowszechnienie ich w sieci, co w przypadku bibliotek Górnośląskiego Konsorcjum nastąpiło za sprawą uczestniczenia w realizacji Projektu w ramach Programu TEMPUS. Sieciowe udostępnianie baz daje szansę szybkiego docierania do żądanej informacji jeszcze większej liczbie zainteresowanych bez konieczności przemieszczania się. Dzięki temu, iż bazy CD-ROM znajdują się w dostępie sieciowym, pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą korzystać z zasobów informacyjnych Uniwersytetu Śląskiego, a tamci z naszych. Należy zatem kontynuować tę formę upowszechniania danych i otwierać coraz więcej ścieżek szerokiego dostępu do informacji. 

Wylogowanie

Nastąpiło wylogowanie, aby ponownie uzyskać dostęp do materiałów dla bibliotekarzy, zaloguj się.

Logowanie

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Adres: ulica Bankowa 14, pokój 412a na parterze, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.30 do 14.00, środa od 8.30 do 17.00, kontakt: telefon 032 359 18 28, e-mail bgwm@ciniba.edu.pl 

Zamówione materiały można odbierać również w pozostałych godzinach otwarcia Biblioteki w Informatorium.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Cennik wypożyczalni międzybibliotecznej

Z Wypożyczalni mogą korzystać:

 • pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu,
 • studenci Uniwersytetu piszący prace magisterskie, którzy powinni uzyskać pisemne potwierdzenie promotora pracy o konieczności sprowadzenia publikacji z zagranicy,
 • doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu,
 • inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w Uniwersytecie.

Wypożyczanie zbiorów własnych:

 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego wypożycza zbiory własne i zbiory bibliotek specjalistycznych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym,
 • wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory specjalne, wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne oraz dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały te mogą zostać wypożyczone.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968. Katowice: Wydaw. UŚ, 1971. 399 s. - Spis treści
 • Zarembina Wanda: Powstanie i rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, s. 11-21.
 • Nahorayska Julia: Władze uczelni, s. 23-28.
 • Nahorayska Julia: Katedry i zakłady, s. 29-32.
 • Drozdowski Kazimierz: Lokale i pomieszczenia, s. 33-36.
 • Kozik Alfred: Budżet, s. 37-40.
 • Kaszper Tadeusz: Podstawowa organizacja partyjna PZPR, s. 41-48.
 • Zarembina Wanda: Zakładowa organizacja związkowa ZNP, s. 49-54.
 • Zaremba Jan: Organizacje młodzieżowe i studenckie, s. 55-66.
 • Mikuta Marian: Działalność kulturalno-artystyczna studentów, s. 67-74.
 • Mitera-Dobrowolska Mieczysława: Katedra i Zakład Metodyki Nauczania Historii Literatury i Języka Polskiego, s. 77-88.
 • Chmielnicki Naum: Katedra Filozofii, s. 89-92.
 • Zarembina Wanda: Katedra Historii, s. 93-100.
 • Zaremba Jan: Katedra Historii Literatury Polskiej i Zakład Literatury Śląskiej, s. 101-108.
 • Zabierowski Stanisław: Katedra Historii Literatury Powszechnej, s. 109-110.
 • Przybycin Aniela: Katedra Języka Polskiego, s. 111-116.
 • Pieter Józef: Katedra Pedagogiki i Zakład Psychologii, s. 117-132.
 • Bohucki Jan: Zakład Dydaktyki Ogólnej, s. 133-136.
 • Zabierowski Stanisław: Studium dla Pracujących Wydziału Filolologiczno-Historycznego, s. 137-138.
 • Haber Jerzy: Katedra Chemii Fizycznej, s. 141-146.
 • Chromy Ludwik: Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, s. 147-148.
 • John Andrzej: Katedra Chemii Organicznej, s. 149-158.
 • Tokarzewski Ludomir: Katedra Technologii Chemicznej, s. 159-162.
 • Dobrowolski Tadeusz Jakub: Zakład Metodyki Chemii, s. 163-166.
 • Kozłowski Ludwik: Sekcja Fizyki, s. 167-172.
 • Bojarski Zbigniew: Zakład Badań Strukturalnych, s. 173-176.
 • Kozłowski Ludwik, Kubiak Stanisław: Zakład Ferromagnetyków, s. 177-180.
 • Benisz Jerzy: Zakład Fizyki Współczesnej, s. 181-184.
 • Miśkiewicz Wacław: Zakład Dydaktyki Fizyki, s. 185-188.
 • Błaż Jan, Dłotko Tadeusz: Sekcja Matematyki, 189-196.
 • Miśkiewicz Wacław, Langner Marian: Studia dla Pracujących Sekcji Matematyki i Fizyki, s. 197-202.
 • Wilk Sławomir: Wydział Wychowania Technicznego, s. 203-215.
 • Jakubowski Edmund: Studium Języków Obcych, s. 219-222.
 • Witwicki Piotr: Studium Wojskowe, s. 223-224.
 • Malczyk Cecylia: Studium Wychowania Fizycznego, s. 225-232.
 • Stasiak Piotr: Biblioteka Główna, s. 235-240.
 • Jarosz Adam: Działalność wydawnicza uczelni, s. 241-250.
 • Jarosz Adam: Bibliografia wydawnictw uczelni, s. 251-301.
 • Gielowa Klara: Wykaz prac doktorskich, s. 305-320.
 • Gielowa Klara: Zestawienie liczbowe absolwentów. Z tytułem magistra i po studiach 3-letnich, s. 321-326
 • Gielowa Klara: Wykaz absolwentów. Z tytułem magistra i po studiach 3-letnich. s. 327-367.
 • Kaniowa Janina: Wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych, s. 371-384.
 • Pracownicy naukowo-techniczni. Służba biblioteczna. Instruktorzy, s. 385-386.
 • Gazda Bronisław: Wykaz pracowników administracyjnych, s. 387-390.
 • Wykaz pracowników usługowych, s. 391.
 • Wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych punktu konsultacyjnego w Warszawie, s. 393.
 • Nahorayska Julia: Zestawienie aktów prawnych, s. 395-398.


Góra
s1.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju