PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ


   

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka


CINIBA


Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przedsięwzięcie to ma na celu doprowadzić do wybudowania oraz uruchomienia nowoczesnej biblioteki naukowej, która spełniać będzie standardy XXI wieku, tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, jak i zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w międzynarodowych relacjach naukowych.


   

Projekt "MOK"


Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach


"Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach", to projekt realizowany przez konsorcjum katowickich Uniwersytetów - Śląskiego i Ekonomicznego. Stanowi komplementarną część kluczowego dla rozwoju regionu projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA). MOK jest przedsięwzięciem wspomagającym CINiBA, ponieważ jego produkty znajdą bezpośrednie zastosowanie w nowej książnicy akademickiej. Głównym zadaniem tego projektu jest rozbudowa i przygotowanie do zintegrowania systemów zarządzania zasobami bibliotek współtworzących CINiBA (czyli Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej UE). 

 

   

Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Prac Doktorskich UŚ


Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Prac Doktorskich UŚ [wejście tylko z komputerów sieci bibliotecznej UŚ!] udostępnia wybrane publikacje ze zbiorów bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Cyfrowa stanowi również repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Śląskiego. Na bieżąco wprowadzane są przekazane do Biblioteki rozprawy doktorskie, których obrona miała miejsce na UŚ od 2015 roku.

Z publikacji korzystać można wyłącznie z komputerów sieci bibliotek UŚ.

Otwarcie wybranej publikacji wymaga wpisania w polu: „użytkownik” słowa „user” (hasło nie jest wymagane).

   

Śląska Biblioteka Cyfrowa


Śląska Biblioteka Cyfrowa


Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych (patrz: Zdalne biblioteki cyfrowe).

   

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego jest tworzona w Oddziale Informacji Naukowej BUŚ od lat siedemdziesiątych. Prace nad jej elektroniczną formą rozpoczęto w 1997 r. i realizowane są na bieżąco przy współpracy bibliotek specjalistycznych. Baza bibliograficzna rejestruje dokumenty wydawane od powstania Uniwersytetu Śląskiego - a zatem od roku 1968; dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników UŚ zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów. Ukazuje dorobek naukowy i publicystyczny, tak więc obok dorobku będącego efektem działalności naukowej rejestruje publikacje dotyczące życia kulturalnego i społecznego w środowisku akademickim.

   

Katalog Doktoratów


Katalog Doktoratów


Katalog Doktoratów obejmuje prace doktorskie bronione na Uniwersytecie Śląskim, które udostępniane są w Czytelni Ogólnej BUŚ. Baza jest aktualizowana na bieżąco. Wyszukiwanie jest możliwe według następujących kryteriów: autor, tytuł, promotor, rok, dziedzina. Katalog nie obejmuje prac doktorskich Wydziału Artystycznego i Wydziału Teologicznego.

Prace powstałe na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Artystycznym, Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Teologicznym udostępniane są w bibliotekach specjalistycznych.

   

Nukat : Autostrada Informacji Cyfrowej


Katalog NUKAT


Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R ,działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Jeden z punktów projektu Nukat : Autostrada Informacji Cyfrowej, w realizacji którego uczestniczy Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, obejmuje prace rozwojowe służące ułatwieniu dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek. W jego ramach  rozbudowywana jest zawartość bazy NUKAT i jej zakres informacyjny. W tym celu scalane są dane bibliograficzne z katalogów komputerowych 30 największych polskich bibliotek naukowych. Scalane opisy bibliograficzne zostały wytworzone przed powstaniem katalogu NUKAT i do tej pory nie były objęte systemem centralnej informacji NUKAT. W pierwszym etapie projektu BUŚ przekazała do scalenia ponad 66 tys. rekordów bibliograficznych utworzonych w systemie Prolib. Pozostałe etapy realizowane będą w 2012 roku.

   

Katalog NUKAT


Katalog NUKAT


NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. We współkatalogowaniu w NUKAT uczestniczy ponad 900 bibliotekarzy z 58 bibliotek. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. BUŚ współpracuje z NUKAT od samego początku, czyli od 2002 roku.

   

ARTON - Polska Literatura Humanistyczna


ARTON - Polska Literatura Humanistyczna


Prace nad powstaniem bazy danych "ARTON - Polska Literatura Humanistyczna" rozpoczęły się w 1998 roku z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Śląskiego - prof. Tadeusza Sławka. Twórcy stawiają przed nią dwa cele: wyszukiwanie informacji bibliograficznych oraz wyszukiwanie cytowań przedstawicieli polskiej humanistyki zamieszczonych w polskiej literaturze humanistycznej.

Jest to jedyna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii.

   

Baza ARIANTA


Baza ARIANTA


Baza ARIANTA zawiera informacje oraz linki do ponad 3000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.

   

Strona 1 z 2

Góra
varia 7.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju