Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego


1968

 • Powstanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Sieć biblioteczna UŚ składała się z Biblioteki Głównej i pięciu Bibliotek Zakładowych: Biblioteki Wydziału Humanistycznego, Biblioteki Wydziału Prawa, Biblioteki Wydziału Wychowania Technicznego, Biblioteki Instytutu Fizyki, Biblioteki Instytutu Chemii. Pierwsza siedziba Biblioteki Głównej mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9.


1969

 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Biologii.


 

1970

 • Podpisano umowę o wzajemnej współpracy między Biblioteką Śląską i Biblioteką Główną. Głównym celem umowy było uzgodnienie polityki gromadzenia zbiorów oraz ułatwienie czytelnikom korzystania z zasobów bibliotecznych obu Bibliotek.
 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Nauk Społecznych.
 • Utworzono Bibliotekę Wyższego Studium Nauczycielskiego w Sosnowcu.

 

1971

 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Matematyki.
 • Utworzono Bibliotekę Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


 
1972

 • Podjęto decyzję o przydzieleniu Bibliotece Głównej pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 14 oraz rozpoczęto przenoszenie zbiorów do nowej siedziby.
 • Zamknięto katalog klamrowy przejęty po Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej i utworzono katalogi kartkowe.
 • Z inicjatywy Biblioteki Głównej i Biblioteki Śląskiej Akademii Medycznej powołano Kolegium Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych Województwa Katowickiego.
 • Utworzono Bibliotekę Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.


 
1973

 • Zakończono przenoszenie Biblioteki Głównej do nowego gmachu przy ul. Bankowej 14.
 • Utworzono Czytelnię Informacji Naukowej.
 • Do Biblioteki Głównej wcielono Bibliotekę Instytutu  Matematyki.
 • Z Biblioteki Wydziału Humanistycznego utworzono Bibliotekę Instytutu Filologii Polskiej, część zbiorów połączono ze zbiorami Biblioteki Instytutu Nauk Społecznych, tworząc Bibliotekę Wydziału Nauk Społecznych. Utworzono też Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych.
 • Zmieniono nazwę Biblioteki Instytutu Biologii – przyjęto nazwę Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
 • Umożliwiono studentom szkół wyższych województwa katowickiego korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej.


 
1974

 • Wprowadzono zasadę decentralizacji sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego. W Bibliotece Głównej rozpoczęto koordynowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym bibliotek zakładowych, prowadzących od tej pory samodzielną działalność.
 • Utworzono Bibliotekę Wydziału Nauk o Ziemi.


 
1975

 • Powołano Komisję Zakupów, która przyczyniła się do ustabilizowania zakupów dla BG. Ustalono wysokość, profil gromadzenia zbiorów i ich specjalizację.


 
1976

 • Utworzono Biblioteką Instytutu Filologii Rosyjskiej.


 
1978

 • W Bibliotece Głównej powołano Oddział Czasopism, który zajmował się prenumeratą i zakupem czasopism dla wszystkich bibliotek UŚ.
 • Utworzono Bibliotekę Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 • Utworzono Bibliotekę Wydziału Radia i Telewizji.


 
1980

 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Filologii Słowiańskiej.


 
1981

 • Rozwiązano Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych a w jej miejsce utworzono: Bibliotekę Instytutu Filologii Angielskiej, Bibliotekę Instytutu Filologii Germańskiej, Bibliotekę Instytutu Filologii Romańskiej.


 
1985

 • Z Oddziału Udostępniania wyodrębniono Oddział Zbiorów Matematyczno-Chemicznych.


 
1988

 • Przeniesiono Czytelnię Czasopism do Rektoratu.


 
1991

 • Podpisano umowę o współpracy między British Council a Uniwersytetem Śląskim. Na mocy tego porozumienia powstała Biblioteka i Czytelnia Brytyjska włączona do struktury organizacyjnej BG.


 
1992

 • Do Oddziału Opracowania Zbiorów BG zakupiono pierwsze komputery oraz program ISIS, w którym do opracowania rzeczowego zastosowano Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
 • Utworzono Bibliotekę Katedry Filologii Klasycznej.


 
1993

 • Utworzono Bibliotekę Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych.


 
1994

 • Na serwerze Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego (CTO) umieszczono informację o Bibliotece jako podstronę serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego.
 • Utworzono Bibliotekę Niemiecką  / Deutscher Lesesaal des Goethe – Instituts, wchodzącą w strukturę organizacyjną BG.


 
1995

 • Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych - utworzone przez Uniwersytet Śląski, Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Uniwersytet  Opolski – wystąpiło do Fundacji PHARE o grant na budowę systemu sieciowego rozpowszechniania baz danych.
 • Wskutek powodzi w Czytelni Czasopism zostały zniszczone 7254 woluminy.
 • W Politechnice Wrocławskiej zakupiono program APIN-UDOS, dzięki któremu wprowadzono elektroniczną ewidencję czytelników i wypożyczeń.


 
1996

 • Uruchomiono system do sieciowego rozpowszechniania baz danych InfoWare CD/HD.
 • Odbyła się międzynarodowa konferencja „Elektroniczna biblioteka dzisiaj”.
 • Odbyła się konferencja IOIS Meeting.


 
1997

 • Utworzono Bibliotekę Bibliologiczną.
 • Czytelni BG nadano imię prof. Bogdana Suchodolskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową. Odbyła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona działalności naukowej prof. Bogdana Suchodolskiego.
 • Rozpoczęto tworzenie bazy bibliograficznej dorobku pracowników naukowych UŚ.


 
1998

 • Zakupiono zintegrowany system biblioteczno-informacyjny PROLIB, do opracowania rzeczowego zaczęto wykorzystywać język haseł przedmiotowych KABA. Wprowadzono katalog komputerowy OPAC.
 • Uruchomiono stronę WWW Biblioteki Głównej UŚ.
 • Z inicjatywy JM Rektora prof. Tadeusza Sławka rozpoczęto prace nad budową bazy Polska Literatura Humanistyczna „Arton”.


 
1999

 • Odbyła się II Konferencja Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych „Biblioteka elektroniczna dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych”.


 
2000

 • Urząd Miasta w Katowicach przekazał UŚ działkę przeznaczoną na budowę nowej biblioteki uniwersyteckiej.
 • Utworzono Bibliotekę Szkoły Zarządzania.


 
2001

 • Zawarto umowę o współpracy z Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. Na serwerze BUŚ ulokowano kopię CKHW, aby mogła służyć wszystkim polskim bibliotekom stosującym system PROLIB.
 • Utworzono Bibliotekę Teologiczną.
 • W Cieszynie odbyła się konferencja  „Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej”. Organizatorami byli: Biblioteka UŚ oraz Komitet Naukoznawstwa PAN.


 
2002

 • Przystąpiono do konsorcjum Elsevier, gwarantującego dostęp do 6700 tytułów czasopism zagranicznych.
 • Przystąpiono do współpracy przy tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT).
 • Utworzono Bibliotekę Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.


 
2003

 • Rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego. Zwyciężył zespół architektów z Koszalina i Radomia w składzie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski (współautorzy) oraz Rafał Sobieraj, Wojciech Subalski, Dariusz Cyparski (współpracownicy).


 
2005

 • Zawarto porozumienie dotyczące współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz budowy wspólnego dla Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
 • Przeniesiono Czytelnię Czasopism z Rektoratu do pomieszczeń Czytelni Ogólnej BUŚ przy ul. Bankowej 14.
 • Uruchomiono system OneLog, umożliwiający udostępnianie baz danych i serwisów czasopism elektronicznych uprawnionym użytkownikom poza siecią UŚ.
 • Odbyło się jednodniowe seminarium „Zarządzanie zasobami elektronicznymi”.
 • Bibliotekę Filii UŚ w Cieszynie włączono w strukturę BUŚ.


 
2006

 • Na mocy porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim, utworzono Śląską Bibliotekę Cyfrową (ŚBC), w celu prezentacji kulturowego dziedzictwa Śląska.


 
2007

 • Na Wydziale Filologicznym utworzono dwie biblioteki specjalistyczne: Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Katowicach (w skład której weszły: Biblioteka Bibliologiczna, Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej, Biblioteka Polonistyczna) oraz Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (z połączenia Biblioteki Anglistycznej, Biblioteki Germanistycznej, Biblioteki Romanistycznej, Biblioteki Slawistycznej, Biblioteki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Międzyinstytutowej Czytelni Neofilologicznej oraz Biblioteki Kolegium Języka).


 
2008

 • Odbyła się konferencja „Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji”.
 • Powstała nowa strona WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
 • Umieszczono tablicę informacyjną w miejscu budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
 • Zawarto umowę pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim dotyczącą dofinansowania projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej”
 • Podpisano Umowę Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Akademią Ekonomiczną, określającą zasady współpracy przy realizacji budowy CINiBA oraz w zakresie prowadzenia wspólnej jednostki organizacyjnej.
 • W ramach jubileuszu 40-lecia istnienia BUŚ wydano książkę: „Biblioteka otwarta: wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego”.

 


Źródła:

1. Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego : informator dla czytelników. Katowice, 1988.

2. Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec. Katowice, 2008.

3. Dyrda J. M.: Kilka uwag na temat przygotowania i realizacji współpracy w ramach TEMPUS PHARE Compact Measures Grant. W: Elektroniczna Biblioteka dzisiaj : efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice - Opole, 21-23 kwietnia 1999. Red. Barbary Zajączkowskiej. Katowice, 2000 s.113-117.

4. Dziadkiewicz W.: Razem czy osobno Biblioteka Śląska – Biblioteka Uniwersytecka. „Gazeta Uniwersytecka (Katowice)” 1999 nr 6 s. 18.

5. Informator dla czytelników. Katowice, 1974. 

6. Kot H.: Biblioteka Główna. W: 10 lat Uniwersytetu Śląskiego 1968-1978. Katowice, 1978 s. 190-195.

7. Ratajewski J., Puzio A.: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-1970). W: Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice, 1973 s. 55-62.

8. Sikora A.: Jak powstawała Biblioteka Główna UŚ pod znakiem szybkiego rozwoju. „Gazeta Uniwersytecka (Katowice)” 2008 nr 7 s. 22.

9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i Bibliotek Zakładowych Uniwersytetu Śląskiego za rok 1971. W: Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice, 1973 s. 77-90.

10. Tetela G.: Przemiany struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego. W: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice, 2004 s. 87-94.

11. "Wyrósł z dobrego drzewa...". Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. nauk. Antoni Barciak. Katowice, 1998 s. 139-144.

12. www.bg.us.edu.pl




Opracowały: Marta Błeszyńska i Jolanta Pulikowska

 


 

Góra
varia 8.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju