Rozmieszczenie publikacji autorów polskich w czasopismach indeksowanych w Social Sciences Citation Index w latach 1981-2000


Barbara Stefaniak
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski, Katowice
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


1. Wprowadzenie

     W roku 1998 przeprowadzono analizę udziału prac autorów polskich w światowym piśmiennictwie z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych - podstawowych i stosowanych, publikowanych w czasopismach objętych bazą danych Science Citation Index (CD-ROM Edition) 1992-1997 [1]. W toku analizy zidentyfikowano 2433 czasopisma źródłowe, w których w których na przestrzeni 6 lat opublikowanych zostało 36.050 prac autorów i współautorów polskich - w tej liczbie 15.722 (43,6%) wspólnych publikacji autorów polskich i zagranicznych. Na liście tytułów znalazło się 11 czasopism krajowych, z których w sumie włączono do bazy 3067 prac. Wydawcy czasopism zagranicznych pochodzili z 41 krajów, a 1911spośród zidentyfikowanych tytułów wydano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. W zbiorze czasopism zagranicznych znalazło się 57 tytułów, w których średnio, rocznie publikowano 16 - 70 prac autorów lub współautorów polskich. 
     Celem przedstawionej poniżej pracy była identyfikacja i charakterystyka czasopism z zakresu nauk społecznych, objętych indeksem cytowań Social Sciences Citation Index (SSCI), w których publikowali autorzy polscy (samodzielnie lub wspólnie z partnerami zagranicznymi) oraz analiza ilościowa publikowanych w nich prac na przestrzeni ostatnich 20 lat.
     W bazie SSCI indeksowane są aktualnie wszystkie publikacje z 1751 czasopism z różnorodnych dziedzin nauk społecznych, oraz  indywidualnie wybrane, relewantne pozycje z 5898 czasopism z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, podstawowych i stosowanych [2].  SSCI ukazuje się w postaci drukowanej (Print Edition) i na dyskach optycznych (CD-ROM Edition), jest również udostępniany w sieci Internet (ISI Web of Science) i poprzez serwisy informacyjne  DIALOG, DIMDI i STN pod nazwą Social SciSearch [3]. Począwszy od połowy lat 80. na listach czasopism źródłowych SSCI brak polskich tytułów natomiast w bazie znaleźć można wybrane artykuły z polskich czasopism indeksowanych w Science Citation Index Expanded.

2. Zakres badań

     Badaniem objęto czasopisma, z których artykuły publikowane przez autorów lub współautorów polskich, indeksowane były w Social Sciences Citation Index  w latach 1981-2000.  Dla poszczególnych tytułów określono kraj wydawcy oraz  sumaryczną liczbę artykułów opublikowanych w badanym okresie i w podziale na kolejne lata. W odniesieniu do krajów wydawców uwzględniono również liczbę tytułów, w których publikowane były prace o charakterze międzynarodowym i liczbę wspólnych artykułów autorów polskich i zagranicznych.

3. Gromadzenie i opracowanie badań

 Na potrzeby analizy gromadzono dane z następujących źródeł informacji:
* Social Sciences Citation Index na dyskach optycznych: CD-ROM Edition 1981-1985
   oraz 15 rocznych edycji: 1986-2000 (Centrum Upowszechniania Nauki PAN);
*  ISSN Compact, na dysku optycznym, edycja: May 2000 (Biblioteka Narodowa);
* SSCI 1992 - Guide & Lists of Source Publications, ISI, Philadelphia, PA,
* SSCI 1996 - Source Publications, ISI, Philadelphia, PA,
*  Baza ICSS zawierająca informacje o publikacjach powstałych w wyniku współpracy
    międzynarodowej za lata 1981-2000;
* Internet: http://sunweb.isinet.com/isi/products/citation/ssci/index.html
* Internet: http://sunweb.isinet.com/isi/journals/index.html

     Opisy publikacji polskich wybranych z bazy SSCI na dyskach optycznych na podstawie adresów autorskich (pole address: POLAND) i przeniesionych na dyskietki zawierały między innymi nazwy czasopism, w których zamieszczone  były te prace i rok ich publikacji (w polu: source). W kolejnych edycjach za lata 1981-2000 znalazło w sumie 3496 rekordów zawierających opisy prac autorów lub współautorów polskich. 
     Opisy te posłużyły do sporządzenia cząstkowych list tytułów czasopism (na podstawie kolejnych edycji bazy SSCI na dyskach) wraz z liczbą publikacji i rokiem opublikowania poszczególnych prac, zarówno uporządkowanych wg alfabetu, jak i rangowo - wg  malejącej liczby opublikowanych artykułów. Listy alfabetyczne i listy rangowe scalono, tak że obie obejmowały okres 1981-2000. Dla poszczególnych tytułów rejestrowano sumaryczne liczby publikacji i liczby prac w podziale na lata publikacji. Tak sporządzona lista rangowa posłużyła do wyznaczenia czołówki czasopism, które w badanym okresie opublikowały najwięcej artykułów autorów polskich. Z kolei lista alfabetyczna była materiałem roboczym, którym posłużono się  do identyfikacji krajów wydawców poszczególnych tytułów. Identyfikację przeprowadzono na podstawie danych zawartych w aktualnej edycji bazy ISSN. Następnym krokiem było skonfrontowanie danych zawartych w tym alfabetycznym wykazie tytułów z listą czasopism występujących w bazie ICSS 1981-2000,  która zawiera opisy publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej, czyli opisy wspólnych prac autorów polskich i zagranicznych (lista czasopism wyodrębnionych z bazy ICSS liczy 407 tytułów). Tak uzupełniona danymi z baz ISSN i ICSS lista alfabetyczna była podstawą do sporządzenia produktu końcowego  -  wykazu tytułów uporządkowanych wg krajów wydawców, a wewnątrz poszczególnych podzbiorów krajowych - czasopism  uporządkowanych wg malejącej liczby opublikowanych artykułów. Na tym wykazie dla każdego opisanego tytułu podano również liczbę opublikowanych prac o charakterze międzynarodowym, oraz informację czy z danego czasopisma indeksowane są wszystkie artykuły, czy wybrane. 
     Tak przygotowana tabela posłużyła do przeprowadzenia przedstawionej poniżej analizy.

4. Wyniki badań

     Analiza uzyskanych danych wskazuje na 970 czasopism, w tym 955 tytułów zagranicznych, w których w badanym okresie publikowali autorzy polscy, sami lub wspólnie z partnerami zagranicznymi. Te wspólne publikacje, będące wynikiem współpracy międzynarodowej, znaleziono w 403 czasopismach zagranicznych (głównie w amerykańskich, brytyjskich i holenderskich) i w 4 czasopismach krajowych. Wydawcy czasopism zagranicznych pochodzili z 29 krajów
     Na liście czasopism znalazło się 15 tytułów polskich, wśród nich tylko dwa z zakresu nauk społecznych (które we wcześniejszych latach objęte były indeksem SSCI),  oraz jedno z listy Arts & Humanities Citation Index (Acta Poloniae Historica).  Pozostałe to czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych indeksowane w bazach SCI i SCI Expanded. Z czasopism  indeksowanych w innych niż SSCI bazach ISI zamieszczano tylko wybrane artykuły, które w swoich treściach uwzględniały aspekty społeczne.

4.1.  Rozmieszczenie publikacji autorów i współautorów polskich

     Sumaryczna liczba prac, które na przestrzeni 20 lat wprowadzono do bazy SSCI, a które ukazały się w czasopismach zagranicznych, wynosi 3136 (w tym 698   prac opublikowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi).  W tym czasie do SSCI włączono również 360 prac opublikowanych w czasopismach polskich (w tym 19 o charakterze międzynarodowym). Jak pokazano w tabeli 1 rozmieszczenie publikacji w tej dużej liczbie czasopism jest bardzo nierównomierne. Prawie połowa wszystkich publikacji (a 60% prac powstałych we współpracy międzynarodowej) znalazła się w czasopismach amerykańskich i angielskich. 

Tabela 1.
Czołówka krajów wydawców czasopism, objętych indeksem cytowań SSCI w latach 1981-2000, w których publikowali autorzy polscy. W tabeli podano liczbę i odsetek czasopism (w tym liczbę tytułów w których opublikowano prace powstałe w wyniku współpracy międzynarodowej) oraz liczbę i odsetek artykułów zamieszczonych w tych czasopismach (z uwzględnieniem liczby publikacji o charakterze międzynarodowym)

Kraj wydawcy

Liczba tytułów

Tytuły

%

Liczba publikacji

Publikacje

%

USA

331 (147)

34,12

873 (248)

24,97

GBR

282 (119)

29,07

845 (185)

24,17

NLD

102 (58)

10,52

571 (138)

16,33

DEU

91 (29)

9,38

359 (45)

10,27

FRA

26 (9)

2,68

110 (24)

3,15

CHE

24 (9)

2,47

90 (17)

2,57

POL

15 (4)

1,55

360 (19)

10,30

Razem

871 (375)

89,79

3208 (676)

91,76


     Na liście krajów (nie uwzględnionych w tabeli 1), w których w ciągu 20 badanych lat ukazał się średnio rocznie co najmniej jeden polski artykuł znalazły się Czechy (36), Rosja (27), Dania (26), Węgry (24), Chorwacja (23).  Z wyjątkiem Danii i Węgier państwa te powstały w wyniku zmian politycznych początku lat 90.  Tytuły czasopism, i co za tym idzie liczby artykułów, również tych z lat 80., rozmieszczono zgodnie z dzisiejszym stanem rzeczy zarejestrowanym w bazie ISSN.

     Dane z tabeli 1 dotyczące liczby czasopism i liczby publikowanych w nich artykułów autorów lub współautorów polskich przedstawiono w postaci graficznej, na rysunkach 1a i 1b

 

Wykres artykuły Polaków w SSCI

     Rozpatrując dane z tabeli 1 i ich ilustrację graficzną  (rysunki 1a i 1b), odnoszące się do zawartości podzbioru “polskiego” wyodrębnionego z bazy SSCI 1981-2000,  obserwować można znacznie większy udział publikacji autorów polskich (~10%) niż czasopism polskich (~1,5%). Należy przy tym wziąć pod uwagę, że są to dane sumaryczne za okres 20 lat. Sytuacja rysuje się zupełnie inaczej w okresach do roku 1984 (kiedy udział prac publikowanych w Polsce wynosił ~26% całego podzbioru polskiego)  i po roku 1984, kiedy to z listy SSCI znika
     Rozpatrując dane z tabeli 1 i ich ilustrację graficzną (rysunki 1a i 1b),  odnoszące się do zawartości podzbioru “polskiego”  wyodrębnionego z bazy SSCI 1981 – 2000, obserwować można znacznie większy udział publikacji autorów polskich (ok. 10%) niż czasopism polskich (ok. 1,5%). Należy przy tym wziąć pod uwagę, że są to dane sumaryczne  za okres 20 lat. Sytuacja rysowała się zupełnie inaczej do roku 1984 (kiedy udział prac publikowanych w Polsce wynosił ok. 26% całego podzbioru polskiego) i po roku 1984, od kiedy to z listy SSCI znikło ostatnie czasopismo polskie, a do zbioru włączane są tylko prace z polskich czasopism indeksowanych w innych bazach ISI (tabela 2 i rysunek 2)

 

Wykres rozmieszczenie publikacji Polaków w SSCI

     Średnia roczna liczba artykułów autorów i współautorów polskich, które zostały wprowadzone do SSCI była w badanym okresie stosunkowo niewielka i wynosiła 175 pozycji. W tabeli 2 przedstawiono rozmieszczenie artykułów wg kolejnych lat publikacji. Niskie liczby publikacji w latach 1979-1980 wynikają z tego, że źródłem danych są edycje bazy począwszy od 1981 roku (wśród nich zwraca uwagę znaczna liczba publikacji pochodzących z czasopism krajowych - jest to skutek nagminnych w tym czasie opóźnień produkcji
     Średnia roczna liczba artykułów autorów i współautorów polskich,  które zostały wprowadzone do SSCI była w badanym okresie stosunkowo niewielka i wynosiła 175 pozycji. W tabeli 2 przedstawiono rozmieszczenie artykułów według kolejnych lat publikacji. Niskie liczby publikacji w latach 1979-1980 wynikają z tego, że źródłem danych są edycje bazy począwszy od 1981 roku (wśród nich zwraca uwagę znaczna liczba publikacji pochodzących z czasopism krajowych - jest to skutek nagminnych w tym czasie opóźnień produkcji wydawniczej), a więc większość publikacji z tych lat znalazła się odpowiednio we wcześniejszych rocznikach. Niekompletne są również dane dotyczące prac opublikowanych w roku 2000  - pozostała część będzie włączona do bazy 2001.

Tabela 2.
Liczba prac autorów i współautorów polskich, włączonych do bazy SSCI 1981-2000, opublikowanych w latach 1979-2000 (w tym, w nawiasach  liczba prac pochodzących z czasopism polskich)

Rok publ.

Liczba prac

Rok publ.

Liczba prac

Rok publ.

Liczba prac

1979-80

71 (50)

1987

159 (13)

1994

162 (5)

1981

217 (64)

1988

170 (7)

1995

152 (4)

1982

183 (50)

1989

148 (3)

1996

185 (6)

1983

179 (43)

1990

162 (2)

1997

149 (4)

1984

192 (45)

1991

199 (0)

1998

143 (5)

1985

165 (18)

1992

220 (7)

1999

184 (7)

1986

152 (12)

1993

169 (10)

2000

135 (5)

     Dane zamieszczone w tabeli 2 wskazują na znaczny spadek liczby publikacji pochodzących z czasopism polskich po roku 1984.  Wynika to z faktu, że dotychczas znajdujące się na liście źródeł (z których  indeksowano wszystkie artykuły) polskie czasopisma: Polish Psychological Bulletin oraz Polish Sociological Bulletin  zostały z tej listy wykluczone (prawdopodobnie z powodu dużych opóźnień druku). W efekcie, w dalszych latach, artykuły wybrane były tylko spośród publikowanych w polskich czasopismach indeksowanych w innych bazach danych i uwzględniały w swoich treściach aspekt społeczny (np. społeczne aspekty badań biomedycznych, ekologii, funkcjonowania przemysłu).  
     Na postawie danych z tabeli 2 sporządzono rysunek 2, który ilustruje dynamikę zmian w udziale prac autorów i współautorów polskich publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych i włączonych do indeksu SSCI 1981-2000.

 

Wykres rozmieszczenie prac autorów polskich w SSCI

4.2.  Czasopisma publikujące prace autorów i współautorów polskich

     Chociaż, jak wspomniano, czasopisma zagraniczne objęte indeksem SSCI, w których publikują autorzy i współautorzy polscy, wydawane są w 29 krajach, znakomita większość tytułów  (prawie 90%, a w odniesieniu do publikacji o charakterze międzynarodowym odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 92%) pochodzi z
     Jeśli chodzi o publikacje w czasopismach zagranicznych to znacznie wzrosła ich liczba w latach 1991-1992, co - jak można sądzić – było wynikiem “powiewu wolności” odczuwanego w tym czasie również w nauce.
 Na podstawie danych z tabeli 2 sporządzono rysunek 2, który ilustruje dynamikę zmian w udziale prac autorów i współautorów polskich publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych i włączonych do indeksu SSCI 1981-2000.

4.2. Czasopisma publikujące prace autorów i współautorów polskich

     Chociaż, jak wspomniano czasopisma zagraniczne objęte indeksem SSCI, w których publikują autorzy i współautorzy polscy, wydawane są w 29 krajach, znakomita większość tytułów (prawie 90%, a w odniesieniu do publikacji o charakterze międzynarodowym odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 92%) pochodzi z sześciu krajów wymienionych w tabeli 1. W następnej kolejności znalazło się 13 czasopism wydawanych w Danii, 10 w Kanadzie, i po 9 w Czechach i Szwecji, w pozostałych zaś krajach od 1 do 7 tytułów.
     Nie oznacza to oczywiście, że autorzy polscy nie publikowali w tym okresie w innych czasopismach zagranicznych, bowiem pełny udział czasopism (wszystkie artykuły indeksowane) pochodzących z innych krajów niż USA (ok. 860 tytułów) i Wielka Brytania (ok. 280 tytułów) jest w SSCI znacznie mniejszy. I tak np. z Holandii pochodzą 83 tytuły, z Niemiec - 52 tytuły, z Francji i Szwajcarii po 20 tytułów, z Danii i Szwecji po 5, z Czech - 4,  z Rosji - 11, ze Słowacji i Włoch po 2 tytuły, z Chorwacji 1 tytuł, a z Polski ani jeden (dane z:  SSCI 1996 - Source Publications, ISI, Philadelphia, PA). Te liczby zmieniają się z roku na rok, wraz z aktualizacją listy tytułów, ale rząd ich wielkości pozostaje taki sam.
     Wcześniej wspomniano o nierównomiernym rozmieszczeniu publikacji w czasopismach pochodzących z różnych krajów. Jeszcze bardziej nierównomierny rozkład można obserwować kiedy czasopisma uporządkuje się według malejącej liczby publikacji polskich autorów i współautorów. W tabeli 3 przedstawiono 22 czasopisma (2,3% z 970 tytułów), w których w sumie opublikowano 942 (27%) prace.
     Na czele listy oprócz czasopism polskich znalazło się pięć tytułów między-narodowych - trzy wydawane w Holandii oraz po jednym w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Z wyjątkiem trzech tytułów polskich (tabela 3: poz. 4, 5, 12) i jednego amerykańskiego (poz. 19), pozostałe czasopisma są lub były na listach regularnie indeksowanych źródeł i obejmują szeroką gamę nauk społecznych - psychologię, badania operacyjne, socjologię, ekonomię, nauki polityczne, archeologię, antropologię, językoznawstwo.
     Z kolei połowa (491 tytułów) i prawie 1/5 (179 tytułów) to czasopisma (w sumie 69%), które w badanym okresie opublikowały tylko po jednym i po dwa (odpowiednio) artykuły autorów lub współautorów polskich - w sumie znalazło się w tej grupie 849 (24%) prac.
     Spośród 970 czasopism, które w latach 1979-2000 publikowały prace autorów lub współautorów polskich, 650 znalazło się na listach tytułów, z których indeksowano wszystkie artykuły. Z pozostałych 320 czasopism  (w  tym z 13 tytułów polskich)  indeksowano tylko prace mające treści o charakterze społecznym.
     Takich prac, mających zdaniem twórców bazy SSCI powiązania z naukami społecznymi wybrano 727, co stanowi 21% całego zbioru. Najwięcej publikacji pochodziło z dwu polskich czasopism biomedycznych: 58 prac z Acta Neurobiologiae Experimentalis i 49 prac z Polish Journal of Pharmacology (wydawanych przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie i przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie) oraz 31 prac z Przemysłu Chemicznego (wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego)  i 10 prac z Acta Theriologica (wydawanego przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży).
     Jeśli zaś chodzi o czasopisma zagraniczne, z których wybrano najwięcej publikacji autorów i współautorów polskich (21 - 9 prac ) były to: Pharmacology Biochemistry and Behavior; Activitas Nervosa Superior; Pavlovian Journal of Biological Science;  European Journal of Pharmacology;  Journal of Neural Transmission  -  a więc wydawnictwa z zakresu biochemii, farmakologii i neurologii.


Tabela 3.
Tytuły i pochodzenie czasopism indeksowanych w bazie SSCI 1981-2000, w których w badanym okresie publikowano średnio rocznie co najmniej jedną pracę autorów lub współautorów polskich  (czasopisma, z których indeksowane są aktualnie* wszystkie artykuły wydrukowano pogrubioną czcionką)

 L.p  Tytuł i kraj wydawcy czasopisma  Publ. z lat  L. art 
 1. POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN (POL) 1980-1984148 
 2. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (NLD) 1981-2000120 
 3. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY (NLD) 1984-199771 
 4. ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS (POL) 1980-200058 
 5. POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY (POL) 1980-199949
 6. POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN (POL) 1979-198246 
 7. REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST OUEST (FRA) 1982-199844 
 8. AGGRESSIVE BEHAVIOR (USA) 1980-199942 
 9. LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS  (DEU) 1983-199936 
 10. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY (NLD) 1986-200035 
 11. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES (GBR) 1981-200031 
 12. PRZEMYSŁ CHEMICZNY (POL) 1981-199331 
 13. INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN-MACHINE STUDIES (GBR) 1981-199228 
 14. ANTHROPOS (CHE) 1983-200027 
 15. IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED  LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING (DEU) 1981-199827 
 16. ANTIQUITY (GBR) 1988-199524 
 17. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (HRV) 1981-199722 
 18. PERCEPTION (GBR) 1984-200022 
 19. PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND   BEHAVIOR (USA) 1981-200021 
 20. DYNAMISCHE PSYCHIATRIE (DEU) 1981-199920 
 21. PSYCHOPHARMACOLOGY (DEU) 1981-199920 
 22. SOCIAL SCIENCE & MEDICINE (GBR) 1981-199920 

* wg danych z Internetu [2]

     Na wykazie tytułów zamieszczonych w załączniku znaleźć też można czasopisma z różnych dziedzin nauk podstawowych i stosowanych - chemii, fizyki, matematyki, medycyny, ekologii, rolnictwa i niektórych zakresów nauk technicznych, oraz ochrony pracy, własności przemysłowej i praw autorskich.

 5. Podsumowanie

    Jak podano we wprowadzeniu, przedstawiona praca poprzedzona była badaniem sześcioletniego zbioru publikacji autorów i współautorów polskich wyodrębnionego z bazy Science Citation Index 1992-1997 na dyskach optycznych - czyli publikacji z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, podstawowych i stosowanych. Z tego powodu zarówno podczas gromadzenia danych, jak i w procesie analizy uzyskanych danych, na każdym kroku nasuwały się różne porównania. Można je na podstawie przeprowadzonych badań podsumować następująco:

Rodzaj danych

SCI

SSCI

Roczny przyrost baz danych

ok.700 tys. rekordów

ok. 250 tys. rekordów

Liczba czasopism źródłowych

ok. 3400

ok. 1700 + wybrane

Okresy objęte badaniem

1992 - 1997

1981 - 2000

Liczba prac polskich w tych okresach

36 050

3496

Średnia roczna liczba prac polskich

6 008

175

Liczba prac o międzynarod. autorstwie

15 722 (43,6%)

717 (20,5%)

Liczba prac z czasopism polskich

3 067

360

Liczba krajów wydawców zagraniczn.

41

29

Liczba czasopism zagranicznych

2422

955

Czasopisma USA+GBR+DEU+NLD

1911 (79%)

806 (83%)

Liczba tytułów zagranicznych o rocznie największej liczbie artykułów polskich

57 tytułów

76 - 16 artykułów

17 tytułów

6 - 1 artykułów     To co najbardziej uderza w przedstawionych porównaniach to wielokrotnie niższy udział polskiego czasopiśmiennictwa z zakresu nauk społecznych w piśmiennictwie światowym prezentowanym w SSCI w zestawieniu z udziałem publikacji autorów i współautorów polskich w zakresie nauk przyrodniczych i  ścisłych, podstawowych i stosowanych, włączonych do bazy SCI.  Składa się na to kilka przyczyn, z których główne to:

* Nauki społeczne, istotne dla społeczeństw lokalnych, mają z międzynarodowego punktu widzenia mniej uniwersalny wymiar niż nauki przyrodnicze i ścisłe. Dlatego trudniej im zdobywać duże zainteresowanie w skali międzynarodowej, objawiające się m. in  poprzez cytowania jak również w postaci wspólnych publikacji autorów pochodzących z różnych krajów.
* W bazie SSCI około 70% źródeł w pełni indeksowanych to czasopisma amerykańskie i angielskie. Czasopisma  innych krajów, szczególnie te publikowane w językach narodowych, są bardzo słabo reprezentowane, a jak wynika z przedstawionych rezultatów  od kilkunastu lat na listach SSCI w ogóle brak czasopism polskich.
 
     Skądinąd wiadomo, że autorzy polscy, podobnie jak autorzy z innych krajów (nieanglojęzycznych) publikują głównie w języku rodzimyn a jeśli w obcym to w języku angielskim. W tym ostatnim przypadku najczęściej w czasopismach międzynarodowych, amerykańskich i angielskich. Można się jednak spodziewać, że w latach 80. niektórzy przedstawiciele nauk społecznych publikowali znacznie więcej w czasopismach byłego bloku socjalistycznego, niż wynikałoby to z badań przeprowadzonych na podstawie SSCI.
     Tak więc bez ryzyka można stwierdzić, że od kilkunastu lat baza SSCI nie reprezentuje polskiego czasopiśmiennictwa z zakresu nauk społecznych. Indeksuje natomiast wyłącznie publikacje wybrane z polskich czasopism uwzględnianych w innych bazach danych ISI oraz prace autorów i współautorów polskich publikowane w czasopismach zagranicznych, głównie amerykańskich, angielskich, holenderskich i niemieckich.

Źródła:
1. Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. “Sprawy Nauki” 2000, nr 3-4, s. 18-19.
2. Internet: http://sunweb.isinet.com/isi/journals/index.html
3. Internet: http://sunweb.isinet.com/isi/products/citation/ssci/index.html
 

Góra
varia 3.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju