Wykorzystanie baz danych z dziedziny ekonomii w działaności informacyjnej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Magdalena Kubista-Wróbel, Janina Otrębska
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach


Streszczenie

Artykuł stanowi prezentację baz CD-ROM znajdujących się w posiadaniu Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Zawiera opis oraz próbę wyszczególnienia dostrzeżonych dotąd wad i zalet każdej z nich. Dołączone są również dane statystyczne, obrazujące dotychczasowy stopień ich wykorzystania w środowisku tej Uczelni.. Przedstawiona analiza stanowi przyczynek do rozważenia zasadności upowszechniania omawianych baz w sieci komputerowej Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych.

Summary

The paper is on the CD-ROM databases owned by the Main Library of the Karol Adamiecki University of Economics. A brief description and comments on advantages and disadvantages of each of them are presented. The article includes statistical data showing the extent of using them by our academic circle. This analysis is made in the context of the present or future dissemination of them in the network of Upper-Silesian Scientific Libraries Consortium.

I. Wprowadzenie

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach poprzez posiadane bazy danych umożliwia zainteresowanym użytkownikom dostęp do światowej literatury z dziedziny ekonomii i nauk społecznych. W swej działalności informacyjnej wykorzystuje obecnie pięć baz CD-ROM:

 • ABI/INFORM Global + Business Periodicals Ondisc (BPO),
 • EconLit,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI),
 • WISO I, II,
 • ILOLEX

Cztery pierwsze z nich, będące bazami licencyjnymi, docierają do Biblioteki na zasadzie subskrybcji, a ostatnia stanowi dar Kierownictwa Katedry Prawa naszej Uczelni w postaci jednej płyty za rok 1994 i nie ma kontynuacji. Wśród baz objętych licencją trzy wykazują profil ściśle ekonomiczny (ABI/INFORM Global + BPO, EconLit, WISO I, II), natomiast jedna (SSCI) ma charakter indeksu cytowań, prezentującego wybór piśmiennictwa z zakresu nauk społecznych, w tym również ekonomii. ILOLEX natomiast jest bazą prawniczą.

Ze względu na formę przedstawiania informacji w grupie posiadanych baz wyróżniamy następujące wersje:

 • bibliograficzno-abstraktową, co dotyczy ABI/INFORM Global, EconLit, SSCI, WISO I, II,
 • pełnoobrazową (full-image), co odnosi się do BPO,
 • pełnotekstową (full-text), która występuje w ILOLEX.

Biorąc pod uwagę kryterium językowe, możemy powiedzieć, iż zdecydowanie przeważają bazy anglojęzyczne w liczbie trzech (ABI/INFORM Global + BPO, EconLit, SSCI). Baza WISO I, II jest niemieckojęzyczna, a dane w bazie ILOLEX występują w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej.

II. Prezentacja baz

ABI/INFORM

Najwcześniej, bo w 1993 roku, pojawiła się w naszej Bibliotece baza ABI/INFORM, wówczas w wersji Research Edition. Baza ta, w oprogramowaniu ProQuest, jest produktem firmy UMI (University Microfilms Incorporation) - A Bell and Howell Company ze Stanów Zjednoczonych. Jej zawartość oraz przejrzysty, przyjazny dla czytelnika aparat wyszukiwawczy spowodowały, że od początku cieszyła się ona dużym i z roku na rok rosnącym zainteresowaniem. W roku 1993 skorzystało z niej 118 osób, w roku następnym - 128, a w 1995 roku - już 180 użytkowników. Coraz częściej jednak obserwowano przejawy rozczarowania faktem, że po znalezieniu w bazie bardzo obiecujących opisów bibliograficznych i abstraktów niemożliwe okazywało się dotarcie do wielu oryginalnych tekstów artykułów, co wynikało z wciąż jeszcze niedostatecznej liczby czasopism zagranicznych w Polsce. Była to istotna przesłanka podjęcia przez Dyrekcję Biblioteki Głównej decyzji o uzupełnieniu bazy ABI/INFORM o jej odmianę pełnoobrazową Business Periodicals Ondisc (BPO), produkowaną również przez firmę UMI. Jednocześnie nastąpiła zamiana dotychczasowej wersji ABI/INFORM Research na poszerzoną wersję ABI/INFORM Global, która gwarantuje większą liczbę ejestrowanych w niej czasopism (o 200 tytułów więcej niż w wersji Research), jak również szerszy zasięg geograficzny (więcej tytułów spoza Ameryki Północnej). Tak zatem od roku 1996 posiadamy bazę ABI/INFORM Global + BPO.

ABI/INFORM Global

ABI/INFORM Global stanowi przegląd zawartości ponad 1000 tytułów czasopism z dziedziny ekonomii ukazujących się w różnych częściach świata. Zawarte w niej pozycje artykułowe odzwierciedlają różnorodne aspekty życia gospodarczego (np. finanse, rachunkowość, marketing, zarządzanie, prawo gospodarcze, międzynarodowe stosunki ekonomiczne). Poruszają też problemy innych dziedzin nauki (np. informatyki, ekologii, socjologii), o ile ich treść nawiązuje do ekonomii. Nasza Biblioteka dysponuje płytami retrospektywnymi z lat 1987-1998 oraz płytami z roku bieżącego, uaktualnianymi co miesiąc. Opisy rejestrowanych w bazie artykułów zawierają pełne dane bibliograficzne prezentowanych pozycji, hasła indeksowe ułatwiające szybką orientację w ich treści oraz dobrze napisane, liczące od 25 do 150 słów abstrakty.

BUSINESS PERIODICALS ONDISC (BPO)

BUSINESS PERIODICALS ONDISC (BPO) jest bazą pełnoobrazową, która prezentuje zeskanowaną zawartość ponad 500 tytułów czasopism zarejestrowanych w bazie ABI/INFORM Global. Przeglądając tę właśnie bazę, uzyskujemy na ekranie informację, czy dany artykuł ma pełnoobrazowy odpowiednik w bazie BPO. Jeśli tak, wprowadzamy do komputera odpowiednią płytę z bazy BPO, w wyniku czego na ekranie wyświetla się obraz będący idealną reprodukcją oryginału artykułu, zawierającą nie tylko pełny tekst, ale i wszystkie zamieszczone w nim zdjęcia, wykresy, tabele, rysunki itp. Istnieje również możliwość wydruku owych tekstów w całości lub tylko pojedynczych stron.

Uzupełnienie ABI/INFORM o bazę BPO spotęgowało i tak już znaczne zainteresowanie tym nośnikiem informacji. O ile w roku 1995, a więc jeszcze przed zakupem BPO, z bazy skorzystało mniej niż 200 osób, to w latach następnych, już po zakupie bazy pełnoobrazowej, liczba użytkowników wynosiła kolejno: w roku 1996 - 410, w 1997 - 439, a w 1998 roku - 514. W pierwszym kwartale roku bieżącego frekwencja korzystających z omawianej bazy zaznaczyła się liczbą 104 osób. Przeciętnie przegląda bazę 35 czytelników w ciągu miesiąca. O jej dużym obciążeniu świadczyć może fakt, iż np. w 1998 roku wydrukowano z niej łącznie 931 artykułów, co stanowiło w sumie 3882 strony zadrukowanego papieru.
Wśród użytkowników tej bazy przeważają studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a kolejne grupy to pracownicy naukowi i słuchacze studiów doktoranckich naszej Uczelni oraz inni. W minionym roku (1998) statystyka wykorzystania bazy kształtowała się następująco:

 • studenci AE - 76% (391 osób),
 • pracownicy AE - 13% (68 osób),
 • doktoranci AE - 10% (49 osób),
 • inni - 1% (6 osób).

W pierwszym kwartale bieżącego roku znacznie wzrosło zainteresowanie bazą wśród pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej, którzy stanowili 22% ogółu użytkowników w tym okresie (studenci AE - 63,5%, doktoranci AE - 12,5%, inni - 2%). Wśród osób spoza Uczelni, które korzystały z bazy, zanotowano również pracowników naukowo-badawczych kilku innych szkół wyższych, instytutów naukowych oraz banków.
Jeśli chodzi o tematykę będącą przedmiotem poszukiwań, to nasuwa się stwierdzenie, iż w kręgu pracowników naukowych największym zainteresowaniem cieszą się: rachunkowość, informatyka i marketing, a wśród studentów - problematyka związana z finansami i bankowością oraz Unią Europejską, Wielu użytkowników poszukuje też w bazie danych dotyczących określonych firm, krajów bądź grup krajów.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że baza ABI/INFORM Global + BPO zyskała największą popularność spośród wszystkich baz CD-ROM, jakie posiadamy. Decydują o tym niewątpliwie jej zakres i zasięg, precyzyjny i nieskomplikowany aparat wyszukiwawczy, jak również jej częsta, bo dokonywana co miesiąc aktualizacja. Jednakże za jej największy atut można uznać z pewnością łatwy dostęp do pełnych tekstów zarejestrowanych w niej artykułów.
Obok zdecydowanie przeważających zalet istnieją też jednak wady, wśród których najczęściej dostrzega się przytłaczającą przewagę (około 75%) przeglądanych w bazie czasopism północnoamerykańskich, a tym samym i dużą częstotliwość pojawiania się na ekranie artykułów dotyczących zagadnień gospodarczych Stanów Zjednoczonych, nie zawsze będących przedmiotem zainteresowań czytelnika. Innym zarzutem, kierowanym pod adresem omawianej bazy, jest ponadto fakt, że o ile łatwo w niej znaleźć materiały dotyczące bieżących zagadnień biznesu, o tyle trudniej natrafić na artykuły ściśle naukowe, teoretyczne. Nie cieszą się też sympatią czytelników teksty o obiecujących tytułach, stanowiące w gruncie rzeczy (po ujawnieniu pełnego tekstu) niewielkich rozmiarów notatkę prasową. Mimo wymienionych wad środowisko bibliotek śląskich na tyle wysoko oceniło tę bazę, że jej część bibliograficzno- abstraktowa została włączona do sieciGórnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Ponieważ jednak ze względów technicznych nie jest możliwe udostępnienie w sieci pełnych tekstów artykułów, ich przeglądanie może się odbywać tylko w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE.

EconLit

Kolejne źródło w naszym serwisie informacji ekonomicznej stanowi baza EconLit, produkowana przez American Economic Association, a wydawana przez firmę SilverPLatter. Prezentuje ona światową literaturę ekonomiczną. Rejestruje dane od 1969 roku, podając opisy bibliograficzne (oraz - w wielu przypadkach - streszczenia) artykułów z czasopism, książek, dysertacji i prac naukowo-badawczych, jak również prac zbiorowych. Jej zakres tematyczny jest szeroki. Obejmuje bowiem zagadnienia teorii ekonomii, historii gospodarczej, ekonomiki pracy, gospodarki międzynarodoweji regionalnej, ekonomiki miast, a ponadto finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, ekonomiki ochrony zdrowia, statystyki, a także wiele innych.
W tym kształcie baza odzwierciedla zawartość wydawnictw American Economic Association, takich jak: Journal of Economic Literature, Index of Economic Articles, a prócz tego Abstracts of Working Papers in Economics, wydawanych przez Cambridge University Press. W światowej ekonomii traktuje się ją jako jedno z podstawowych narzędzi badawczych. Indeksuje ona bowiem i streszcza artykuły z ponad 430 czasopism, 500 prac zbiorowych, książek oraz dysertacji, dotyczących różnych gałęzi nauk ekonomicznych. W odniesieniu do czasopism na uwagę zasługuje to, iż w bazie EconLit czasopisma ekonomiczne indeksowane są w całości, zaś z interdyscyplinarnych jedynie wybiera się artykuły o treści ekonomicznej.
Dla użytkowników istotne znaczenie ma jej poszerzony zasięg terytorialny, czego wyrazem jest fakt, iż około 60% rejestrów artykułowych pochodzi z czasopism spoza Stanów Zjednoczonych lub ma charakter międzynarodowy. Ponadto ważne jest dla nich, iż mogą w bazie tej znaleźć informacje o wydawanych w świecie pozycjach książkowych z dziedziny ekonomii oraz o pracach naukowo-badawczych, co umożliwia śledzenie ich przebiegu jeszcze przed opublikowaniem wyników w książkach i innych źródłach.
Dużą zaletą Econlit jest Thesaurus deskryptorów tematycznych, uporządkowany w systemie numeryczno-hierarchicznym, uwzględniający zarówno terminy ekonomii klasycznej, jak i współczesnej.
Na podkreślenie zasługują również szerokie możliwości informacyjne Econłit.. Jest to bowiem baza:

 • kondensująca w jednym źródle informacje o światowej literaturze z zakresu nauk ekonomicznych,
 • prezentująca problematykę zarówno w odniesieniu do teorii ekonomicznych, jak i współczesnych trendów w światowej ekonomii,
 • kierująca do publikacji, które zawierają dogłębną analizę ekonomiczną poszczególnych krajów lub regionów, pomocną w przygotowywaniu bieżących raportów, referatów, stanu badań naukowych itp.


Zawartość bazy zwiększa się co roku o 43%, a jej aktualizacja przebiega w odstępach kwartalnych. Oprogramowanie SilverPlatter sprawia, iż jest ona przyjazna dla użytkownika, dając mu możliwość różnorodnych poszukiwań, a zarazem ich limitowania, co prowadzi do maksymalnie prawdopodobnego wyniku.
Ocenić ją można ogólnie jako dobre i przydatne źródło informacji ekonomicznej, toteż podobnie jak ABI/INFORM Global udostępniana jest w sieci Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych.
Gdyby spojrzeć na EconLit od strony statystyki, to trzeba stwierdzić, iż jest bazą, do której użytkownicy kierują się znacznie rzadziej niż do ABI/INFORM Global. Nasza Biblioteka prenumeruje ją od roku 1995. W ciągu tego czasu zaobserwowano, że zainteresowani korzystają z jej zasobów przeciętnie 2-3 razy w miesiącu. Wydaje się, iż powodem nieczęstego sięgania po zawarte w niej informacje jest brak pełnych tekstów i mała dostępność oryginalnych źródeł.
Na tym tle ciekawe wydaje się porównanie z bazą ABI/INFORM Global. Tak zatem gdy chodzi o kompletność baz, można powiedzieć, iż zakres tematyczny prezentowanego w nich materiału jest zbliżony - obie udostępniają piśmiennictwo światowe z dziedziny szeroko rozumianej ekonomii. Różnią się natomiast zasięgiem terytorialnym, co uwidacznia się w proporcji przedstawiania problematyki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych krajów świata. W bazie ABI/INFORM umiejscowienie geograficzne treści artykułów w większości odnosi się do USA, podczas gdy w EconLit tylko 40% dotyczy gospodarki Stanów Zjednoczonych, a pozostałe 60% - innych krajów świata. Obie bazy różnią się też pod względem zasięgu formalnego, który w przypadku ABI/INFORM jest węższy (tylko informacje o artykułach z czasopism). EconLit natomiast swój przegląd bibliograficzny opiera na podstawie zarówno czasopism, jak też pozycji zbiorowych, książek i dysertacji. Jeśli wziąć pod uwagę szybkość i terminowość wprowadzania nowych danych, korzystniej rysuje się ABI/INFORM, gdzie aktualizacja następuje co miesiąc, podczas gdy w EconLit - kwartalnie.
Podobieństwo obu baz uwidacznia się w zakresie efektywności informacyjnej opisów bibliograficznych. Zarówno w jednej, jak i w drugiej występuje wyrazisty podział opisu na strefy, przy czym każda z baz ma swoje strefy specyficzne - np. w ABI/INFORM strefa nazw firm i kodów numerycznych, a w EconLit - np. pole roku publikacji czy pole nazwy instytucji zatrudniającej autora. Inne wspólne elementy dla obu baz to abstrakty, sprawny aparat wyszukiwawczy oraz indeksy.
Z pozycji funkcjonalności i przydatności dla użytkownika bardziej pozytywnie oceniana jest baza ABI/INFORM ze względu na szybszą aktualizację, większą liczbę informacji oraz możliwość dostępu do pełnych tekstów artykułów. Ocena ta znajduje potwierdzenie w przedstawionej wyżej statystyce wykorzystania obu baz.

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (SSCI) 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (SSCI) - to baza produkowana przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych. Stanowi ona odzwierciedlenie zawartości 1400 najbardziej znaczących w świecie czasopism naukowych z zakresu 50 dyscyplin nauk społecznych. Ponadto jej zawartość uzupełniają dane dotyczące nauk społecznych, wybrane z 3200 czasopism o tematyce interdyscyplinarnej. W bazie tej, mającej charakter bibliograficzno- abstraktowy, rejestrowane są zarówno opisy bibliograficzne wprowadzanych do niej pozycji, jak też - co jest unikalne - cytowana przez autorów literatura załącznikowa. Daje to możliwość wyszukiwania pożądanych informacji według prac cytujących i według prac cytowanych. Ta właściwość bazy sprawia, iż jest ona narzędziem w badaniach naukometrycznych i bibliometrycznych, które coraz bardziej zaczynają się rozwijać.
Z zawartych w niej danych korzystamy poprzez konsorcyjne połączenie sieciowe Infoware CD/HD. Sprawny i rozbudowany aparat wyszukiwawczy umożliwia osiągnięcie maksymalnie prawdopodobnego wyniku poszukiwań. Istotną sprawą jest także bieżąca aktualność bazy. Nowości bowiem są do niej wprowadzane co miesiąc. Aczkolwiek baza ta wzbogaca możliwości informacyjne naszej Biblioteki, to jednak obserwuje się słabe zainteresowanie nią ze strony użytkowników. Korzystamy z niej od 1996 roku, przy czym - jeśli chodzi o informację retrospektywną - mamy dostęp do danych od roku 1992. Gdy sięgniemy do statystyki, to zauważamy niski stopień jej wykorzystania. W ciągu miesiąca zasoby omawianej bazy przegląda przeciętnie jedna osoba, przy czym wśród zainteresowanych częściej pojawiają się pracownicy naukowi niż studenci. Trudno wskazać przyczynę tego zjawiska, ale - być może - tkwi ona właśnie w systemie wyszukiwania, który osobie początkującej stwarza jednak pewne bariery. Podejmujemy starania w kierunku przybliżenia użytkownikom tej bazy poprzez szkolenia oraz dydaktykę prowadzoną w ramach seminariów magisterskich.

WISO I, II

Ze względu na duże zainteresowanie wśród czytelników problematyką Niemiec oraz głosy, że nasze środowisko odczuwa brak nośników informacji w języku niemieckim, zaistniała potrzeba zakupu baz CD-ROM również w tej wersji językowej. Wybór padł na bazę WISO (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), na która składają się trzy oddzielne części: WISO I, WISO II, WISO III. Jedną z przesłanek wyboru był fakt, że bibliotekarze niemieccy, z którymi nawiązaliśmy kontakt w ramach realizacji Programu TEMPUS w latach 1996-1997, rekomendowali bazy WISO jako popularne w Niemczech i efektywne nośniki informacji o światowym piśmiennictwie ekonomicznym. Nasza Biblioteka zrezygnowała z zakupu trzeciej części bazy, tj. WISO III, która zawiera stosunkowo mało odniesień do ekonomii, skupiając się na innych dziedzinach nauk społecznych. Prenumerata obejmuje zatem dwie części o profilu ekonomicznym, czyli WISO I i WISO II. Obie bazy stanowią w sumie przegląd książek, czasopism, gazet, prac naukowo-badawczych oraz ekspertyz z dziedziny ekonomii, ukazujących się przede wszystkim w Niemczech, a także w innych państwach świata w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Mają one charakter bibliograficzno- abstraktowy, a ich uaktualnienie następuje co cztery miesiące. Ich producentem jest GBI - Gesellschaft fuer Betriebswirtschaftlich Information mbH, instytucja mająca siedzibę w Monachium, w Niemczech.
Baza WISO I opracowywana jest w całości przez producenta, czyli przez GBI. Koncentruje się głównie na literaturze dotyczącej praktyki biznesu i bieżących doniesieniach z prasy gospodarczej. Składają się na nią dwie podbazy: BLISS (Betriebswirtschaftliche Literatur) i FITT (Index der deutschen Wirtschaftspresse).Baza WISO II w odróżnieniu od WISO I ma bardziej naukowy charakter i w większym stopniu odzwierciedla teorię zagadnień ekonomicznych. Obejmuje głównie problemy funkcjonowania gospodarki narodowej i ekonomiki przedsiębiorstw. Opracowywana jest przez trzy niemieckie instytuty naukowo-badawcze, mieszczące się w Hamburgu, Kilonii i Monachium. Składa się na nią pięć podbaz: ECONIS (Economics /Information System), HWWA (Wirtschaftsdatenbank fuer Wissenschaft und Praxis) oraz bazy ifo (Institut fuer Wirtschaftsforschung): IFOKAT, IFOLIT, IFOOST.
Bazy WISO I i WISO II mają bardzo zbliżony aparat wyszukiwawczy. W obu istnieje możliwość wyszukiwania np. według autora, tytułu, słów kluczowych czy też roku, języka lub rodzaju publikacji. Możliwe też jest wielorakie kombinowanie pożądanych kluczy i haseł. Do dyspozycji użytkownika pozostają dwa rodzaje indeksów: indeks słów oraz indeks wyrażeń, przewidziane dla poszczególnych pól wyszukiwawczych. Osoba korzystająca ma do wyboru kilka wersji opisów bibliograficznych tej samej pozycji, r óżniących się szczegółowością i układem danych. To sprawia, iż w obydwu bazach łatwo wyszukać pożądane pozycje.
Mimo niewątpliwych zalet bazy WISO I i WISO II nie cieszą się, jak na razie, dużym zainteresowaniem. W skali miesiąca przeglądają je przeciętnie 2 osoby. Można się dopatrywać dwóch przyczyn takiego stanu rzeczy. Jedną jest, być może, "przerzucanie się" coraz większej liczby czytelników na język angielski ze względu na jego dominację we współczesnym świecie nauki. Podstawową przyczynę jednak stanowi z pewnością nikły w Polsce dostęp do oryginałów w języku niemieckim. Bardzo często zdarza się, że oferowane czytelnikowi polskie katalogi centralne nie rejestrują znalezionych w bazach WISO tytułów czasopism lub książek i dotarcie do źródeł okazuje się niemożliwe. Wprawdzie baza WISO II wskazuje, w którym z trzech opracowujących ją instytutów znajduje się dana pozycja i podaje z reguły jej sygnaturę, ale użytkownik zniechęca się długą procedurą ewentualnego sprowadzenia pożądanego źródła do Polski.
Zastrzeżenia czytelników budzą też sprawy streszczeń w obu bazach - w bazie WISO II streszczenia są rzadkością, a abstrakty zamieszczone w bazie WISO I często są zbyt lakoniczne. Tak więc mimo wcześniejszych sygnałów o sensowności zakupu baz niemieckojęzycznych o tematyce ekonomicznej większość czytelników kieruje się nadal do baz w języku angielskim. Niemniej przewidujemy w najbliższym czasie wprowadzenie bazy WISO do sieci Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, co umożliwi dostęp do niej szerszemu kręgowi zainteresowanych użytkowników.

ILOLEX

Wspomniana już baza prawnicza ILOLEX jest opracowywana przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jej zadaniem jest prezentacja dokumentów związanych z działalnością tej instytucji. Przede wszystkim są to normy dotyczące międzynarodowego prawa pracy i praw człowieka. Baza zawiera pełne teksty wspomnianych materiałów w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Użytkownik może przeszukiwać zawartość bazy według rodzajów zamieszczonych w niej dokumentów, ich tematyki, kraju, którego dotyczy, lub tytułów uchwalonych konwencji. Płyta ILOLEX za rok 1994, będąca w naszym posiadaniu, zawiera pełne teksty 50 126 dokumentów wygenerowanych od początku istnienia MOP - Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Wykorzystanie bazy jest niewielkie, co wynika być może z faktu, że osoby zainteresowane prawem nie spodziewają się, aby uczelnia ekonomiczna mogła posiadać bazę prawniczą. Niemniej było kilka osób bardzo zaangażowanych w przeglądanie bazy ILOLEX, które też wyraziły bardzo pozytywną opinię o jej zawartości, a jednocześnie żal, iż jest dostępna tylko w takim ograniczeniu. Bieżące obserwacje wykazują jednak, że baza prawnicza w ogóle byłaby ogromnie dla naszych użytkowników przydatna, toteż Dyrekcja Biblioteki już poczyniła w tym kierunku odpowiednie starania.

III. Uwagi końcowe

Podsumowując doświadczenia i obserwacje, związane z wykorzystywaniem baz CD-ROM z dziedziny ekonomii w naszej Bibliotece, możemy stwierdzić, że stopień zainteresowania tego rodzaju nośnikami informacji jest wysoki. Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi doceniają fakt, iż mają tym samym dostęp do wyników badań naukowych prowadzonych w skali światowej, że mogą uzyskać z zagranicznej literatury najnowsze dane faktograficzne i statystyczne w odniesieniu do niemal wszystkich z tych źródeł zagadnień na polu nauk ekonomicznych. Duże znaczenie dla zaspokojenia wzrostu zapotrzebowania na korzystanie z baz CD-ROM ma upowszechnienie ich w sieci, co w przypadku bibliotek Górnośląskiego Konsorcjum nastąpiło za sprawą uczestniczenia w realizacji Projektu w ramach Programu TEMPUS. Sieciowe udostępnianie baz daje szansę szybkiego docierania do żądanej informacji jeszcze większej liczbie zainteresowanych bez konieczności przemieszczania się. Dzięki temu, iż bazy CD-ROM znajdują się w dostępie sieciowym, pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą korzystać z zasobów informacyjnych Uniwersytetu Śląskiego, a tamci z naszych. Należy zatem kontynuować tę formę upowszechniania danych i otwierać coraz więcej ścieżek szerokiego dostępu do informacji. 

Góra
varia 25.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju